ด่วนคลังเคอรี่ เปิดรับพนักงาน ไม่วุฒิ รายได้ 869 ต่อวัน

เพจ Kerry Express job in Thailand ได้มีการประชาสัมพันธ์ในการเปิดรับสมัครพนักงานพาร์ทไทม์ เพื่อทำงานในช่วงก่อนสงกรานต์ทั้งหมด 4 วัน โดยมีทั้งหมด 2 ช่วงเวลาทำงาน และปฏิบัติงานที่ศูนย์กระจายสินค้าบางนา กม.19 มีรายละเอียดของการสมัครดังต่อไปนี้ ระยะเวลาของวันทำงานมีทั้งหมด 2 ช่วง -วันทำงานตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 1 เมษายน 2564 (สามารถทำได้ 4 วัน) ทำครบรับเงินพิเศษเพิ่ม -วันทำงานตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 8 เมษายน 2564 (สามารถทำได้ 4 วัน) ทำครบรับเงินพิเศษเพิ่ม สถานที่ในการปฏิบัติงาน : ศูนย์กระจายสินค้าเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ถนนเลียบคลองส่งน้ำบางพลี บางนา กม.19 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลาปฎิบัติงาน : เวลาทำงาน 18.00-06.00 น. รายได้ […]

Continue Reading

ยูอ าร์ซี รับสมั ครพนั กงาน ฝ่ ายผ ลิต วุ ฒิป.6 ร ายได้ 600บ าทต่อวัน

ยูอ าร์ซี (ประเ ทศไ ทย) เปิ ดรับสมั ครพ นักงาน ฝ่ ายผ ลิต วุ ฒิป.6 ร ายได้ 600 บ/ว. มีโ อที 3.5 ชม. ยูอ าร์ซี (ประเ ทศไ ทย) เป็นโ รงงาน ผู้ผ ลิตขนม เค รื่องดื่ม เบเ กอรี่ ลูกอม urc โร งงานทำขนม ใน นิค มสมุ ทรส าคร คุณสมบั ติผู้ส มัคร -ชา ย/ห ญิง 18 – 35 ปี -วุ […]

Continue Reading