ชีวิตติดขัดไม่ราบรื่น ลองขออโหสิกรรม แก่เจ้ากรรมนายเวร แล้วชีวิตจะดีขึ้น

บทความที่น่าสนใจ

ใครที่กำลังมีปัญหาชีวิต หาทางออกอะไรไม่ได้เลยหรือว่าทำอะไรก็ไม่ดีไปหมด ทำธุรกิจกฌล้มไม่เป็นท่า เสี่ยงโชคก็ผิดแค่แต้มเดียวอะไรประมาณนี้ วันนี้เรามาดูว่ามันเป็นเพราะอะไร

กรรมต่างๆที่เราล้วนทำกัน มา ทั้งกับตัวเองและกับคนอื่น สิ่งหนึ่งที่เราควรทำคือ การขออโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวร ต่อสิ่งต่างๆที่เรากระทำมา ในชีวิตของคนเราเวลาที่มีความสุข ได้โชคลาภ ได้อะไรๆ

ที่ต้องการมาจากที่ผลบุญที่ทำมานั้นได้ส่งผล แต่เวลาพบกับความทุกข์พบกับอุปสรรคต่างๆ ไร้คนช่วยเหลือเหลียว มองไปทางไหนก็มืดมน เหมือน มีอะไรมาฉุดรั้งชีวิตให้ตกต่ำลงเรื่อยๆ

บาปบุญคุณโทษ เรื่องราวของความเชื่อในบุญทำกรร มแต่งมีมาแต่โบราณนานปี ชาวพุทธทุกคนย่อมมีการปลูกฝังความคิดเช่นนี้มาตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆ กันเลยทีเดียวโดยเรื่องนี้เป็นเพียงข้อคิดส่วนบุคคล

ซึ่งใครจะเห็นด้วยหรือไม่ก็สุดแท้แต่พิจารณา และคุณเคยรู้สึกไหม ทำไมทำบุญไม่ขึ้น ทำอะไรก็ติดขัด ลองอ่ า นบทความนี้ดูเพราะชีวิตคุณอาจจะเปลี่ยนไปจนคุณต้องแปลกใจ

การขอขมาเจ้ากรรมนายเวรหรือบทขอขมาอโหสิกรรม อาจเป็นสิ่งที่คุณไม่เคยล่วงรู้หรือเคยทำมาก่อน บางครั้งชีวิตมาถึงทางตันทำอะไรไม่คล่องตัว หยิบจับอะไรเป็นต้องพลาดพลั้งไปทุกที

จนทุกวันนี้ยังไม่สามารถหาทางออกให้กับตัวเองและครอบครัวได้ วันนี้ขอแนะนำสวดบทขอขมาอโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรมาให้คุณผู้อ่านที่ประสบกับปัญหาหลายๆ อย่างได้ลองปฏิบัติตามดู

บทอธิษฐานขออโหสิกรรม

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อะโหสิกัมมัง ภะวะตุ เมกรรมใดๆ ไม่ว่าจะเป็น กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ที่ข้าพเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ในภพชาติใดก็ต าม ขอให้เจ้ากรรม นายเวรทั้งหลาย จงโปรดยกโทษ

ให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้ จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลย แม้แต่กรรมใดที่ใครๆ ทำแก่ข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรม ให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้า เป็นอภัยทาน ขอจงดลใจให้เขาเหล่านั้น กลับมีเมตตาจิต คิดเป็น มิตรกับข้าพเจ้า เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อ กันตลอดไป

ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยานนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พร้อมทั้งครอบครัว ตลอดจนวงศาคณาญาติ ผู้มีอุปการคุณ ของข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบาก เข็ญใจ ความทุกข์อย่าได้ใกล้

ความเจ็บไข้อย่าได้มี ขอให้มีความสุขสวัสดี มีชัยเสนียดจัญไร และ อุปัทวันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใด ที่เป็นไปโดยชอบ ประกอบด้วยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพลัน เทอญ นิพพานัง ปัจจะโย โหตุ

คำอธิษฐานอโหสิกรรม
ข้าพเจ้าบอกชื่อ ขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใด ในชาติใดๆ ก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลย แม้แต่กรร มที่ใครๆ

ได้ทำกับข้าพเจ้าก็ตาม ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้น และขอยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทาน เพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัว บุตรหลาน ตลอดจนวงศาคณาญาติ และผู้มีอุปการคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุข ความเจริญ ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดี และสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ

คำขอขมาโทษกรรมชั่ว
กรรมชั่วอันใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อทำไว้ ด้วยกาย วาจา ใจ ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ คุณบิดา มารดา ครูบาอาจารย์ เพราะความไม่รู้ เพราะความหลง เพราะความงมงาย เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์

ขอจงโปรดยกโทษ ให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ยาก ลำบากเข็ญใจอันตรายทั้งหลาย จงเสื่อมสูญสิ้นไป ข้าพเจ้าปรารถนาสิ่งใดที่ดี ขอให้สมปรารถนา นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ. อธิษฐานตามที่ปรารถนา

ทั้งนี้ ยังมีคำขออโหสิกรรมที่ใครๆ ก็สามารถทำได้ หากคุณทุกข์ทนอยู่ในความหม่นหมอง จงลองกล่าวบทคำขอนี้ แล้วภายในใจของคุณอาจจะโปร่งใส ปราศจากความคิดสีเทาๆ ดำๆ ลงได้ ไม่มากก็น้อย คุณพึงแผ่กุศลแห่งจิตให้เกิดขึ้นที่กาย ที่จิต ต่อผู้ผูกเวรผูกกรรมทั้งหลาย เพื่อให้เค้าเลิกจองเวรจองกรรมเสีย โดยกล่าวว่า

ข้าพเจ้า ณ บัดนี้เกิดจิตสำนึกผิดถึงผลกรรมที่ส่งผล แม้ในภพนี้ข้าพเจ้าจะจำไม่ได้ก็ดี ข้าพเจ้าก็ขอขมาต่อโทษของภพใหม่ที่ปิดบังต่อความทุจริตที่มีต่อ

พวกท่านทั้งหลาย บัดนี้ข้าพเจ้ารู้สึกผิดชอบชั่วดี จึงขอขมาลาโทษต่อพวกท่านทั้งหลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย อย่าได้ผูกเวรแก่กันและกันเลย

ขอให้บุญใดๆ ที่เกิดมาจากกายวาจา ใจ สุจริตทั้งหมดทั้งสิ้นของข้าพเจ้า จงเกิดเป็นบุญที่กาย ที่จิตของท่าน ขอความเป็นผู้หมดสิ้นไปในเวรในกรรม จงมีแก่ท่านแลข้าพเจ้า ณ กาลบัดนี้เทอญ

คำขอขมาและอธิษฐานจิต สำหรับอธิษฐานหน้าพระพุทธรูป หรือสวดก่อนนอน

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ๓ จบ

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทะวารัตตะเยนะ กะตัง สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ขะมามิ ภันเต

หากข้าพเจ้า จงใจหรือประมาทพลาดพลั้ง ล่วงเกินบิดา-มารดา ครูบาอาจารย์ พระพุทธ พระธรรม พระอรหันต์ทุกพระองค์ พระอริยสงฆ์เจ้า ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวร จะด้วยกาย วาจา ใจ

ขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วย หากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมา ข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่ มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐาน คำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีต

ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระ ข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูก ที่ชอบ ที่ควร ขอบุญบารมีในอ ดีตกาลที่ผ่าน มาจนถึงปัจจุบัน จงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัว ตลอ ดจนบริวารที่เกี่ยวข้อง

จงเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ลาภ ยศ สรรเสริญ สติปัญญา ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ อุปสรรคใดๆโรคภัยใด ๆ ขอให้มลายสิ้นไป ขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม

ตั้งแต่บัดนี้จนตราบเข้าสู่นิพพานเทอญ ข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญา คำสาบาน คำอธิษฐาน
ที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่น ขอให้ต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวง หากข้าพเจ้าหมดอายุแล้ว ข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมี

หากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดภพใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาต ความพยาบาท และคำสาปแช่ง ในทุกชาติ ทุกภพ

ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากคำ สาปแช่ง ของปวงชนของเจ้ากรรม ขอให้พ้นจากนรกภูมิ และพบแสงสว่างทั้งทางโลกและทางธรรม ทุกท่านอย่ าลืมแบ่งปันบุญกุศลนี้ให้คนที่คุณรักและให้กับคนที่รักคุณชีวิตคุณอาจจะดีขึ้น

การขอขมากรรม เราต้องทำจากความรู้สึกสำนึกผิดจากการกระทำนั้นอย่างจริงใจ ที่จะอโหสิให้ใครหรือต้องการให้ใครอโหสิให้ ต้องมาจากความรู้สึกจริงๆมันถึงจะได้ผลดีถึงแม้จะแก้กรรมที่เราเคยทำไว้ไม่ได้ แต่มันก็จะผ่อนหนักเป็นเบาได้

เครตดิตที่มา : verrysmilejung

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ