ด่วนที่สุด เปิดลงทะเบียนรับเงิน เพราะCV-19

เรื่องเด่น

เรื่องราวที่เป็นที่สนใจของคนที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19 โดย นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กล่าวถึงมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากcv-19 รอบใหม่ ว่า หลังจาก ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการแพร่ โดยผ่านความเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. ที่ผ่านมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาข้อกฎหมายจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อให้มีผลบังคับใช้ ผู้ที่จะได้รับเงินทดแทนการว่างงานตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว คือลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบอยู่ในพื้นที่จังหวัดที่ประกาศล๊อกดาวน์ให้หยุดกิจการไม่ให้ทำงานตามคำสั่งของรัฐ จะได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย อัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง (ฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท) ให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ 19 ธ.ค.2563 กำหนดไม่เกิน 90 วัน

ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมแผนการลงทะเบียน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็ว โดยถอดบทเรียนจากการจ่ายเงินเยียวยาครั้งก่อน ที่พบปัญหาอุปสรรคส่งผลให้การจ่ายเงินเกิดความล่าช้า เช่น ลูกจ้างขึ้นทะเบียนแล้วแต่นายจ้างไม่ยื่นยืนยันสิทธิ อย่างไรก็ตาม ระเบียบกฎหมายนายจ้างและลูกจ้างต้องยื่นข้อมูลทั้งสองส่วน จึงอยากให้นายจ้างเป็นผู้รวบข้อมูลรายชื่อลูกจ้าง และจำนวนวันที่หยุดงาน

ขณะเดียวกันให้ของลูกจ้างยืนยันสิทธิและยื่นข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารยื่นเข้าระบบในคราวเดียวกัน และครั้งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอพพลิเคชั่น โดยไม่ต้องเดินทางมายื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม ไม่เสี่ยงติดcv-19 อย่างไรก็ตาม ยังสามารถลงทะเบียนขอรับเงินวิธีเดิมได้ แต่ขอให้นายจ้างรวบข้อมูลทั้งในส่วนของนายจ้างกับลูกจ้างยื่นในคราวเดียวกัน โฆษกสำนักงานประกันสังคม ยืนยันว่า สำนักงานประกันสังคมพร้อมจ่ายสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานจากเหตุสุดวิสัย และขณะนี้ได้เตรียมแผนการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอพพลิเคชั่นที่จะเปิดลงทะเบียน คาดว่าจะเปิดลงทะเบียนรับเงินได้ประมาณต้นเดือน มกราคม 2564 นี้