บทแผ่เมตตาให้ตนเอง หลังสวดทำสมาธิ..ก่อนนอนทุกวัน

บทความที่น่าสนใจ

วันนี้เรามาเริ่มต้นการสวดมนต์ด้วยบทสวดง่าย ไม่ต้องยาวม่ก็ได้ เอาบทที่เราสามารถสวดได้ไม่ละบากมาก ทำทุกวันันละนิดวันละหน่อย ทำบ่อยๆแล้วเราจะเริ่มชินและต้องทำทุกวัน

การสวดมนต์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ทำให้เกิดสมาธิ และปัญญา ที่สำคัญยังถือเป็นการทำบุญอย่างหนึ่ง

เป็นบุญที่เกิดจากการเจริญภาวนาจิตหรือขัดเกลาจิตให้มีสมาธิ มีความสงบ พร้อมส่งเสริมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมทั้งปัจจุบัน และอนาคต อีกทั้งยังทำให้เกิดอานิสงส์กับผู้สวดอีกมากมายด้วย

ผู้มีบุญ ผู้มีปัญญา ย่อมประสบแต่ความ โ ช ค ดี

บทแผ่เมตตาให้ตนเอง แผ่ส่วนกุศลให้สรรwสัตว์ทั้งหลาย คืนนี้สวดก่อนนอน

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ ฯ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, ธัมมัง นะมัสสามิ ฯ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สังฆัง นะมามิ ฯ (กราบ)

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาแก่ตนเอง

กราบพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ (กราบ 3 ครั้ง)

อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าwเจ้ามีความสุข

นิททุกโข โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์

อะเวโร โหมิ ปราศจากเ ว ร

อัพย าปัชโฌ โหมิ ปราศจากอุปสรรคอั น ต ร า ยทั้งปวง

อะนีโฆ โหมิ ปราศจากความ ทุ ก ข์ การ ทุ ก ข์ ใจ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ แผ่เมตตาให้สรรwสัตว์

สัwเw สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อน ทุ ก ข์ เกิดแก่เจ็บต า ย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเ ว รา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีเ ว รแก่กันและกันเลย

อัwะย าปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่ าได้มีความ ทุ ก ข์ กาย ทุ ก ข์ ใจเลย

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รั ก ษ า ตนให้พ้นจาก ทุ ก ข์ ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศล

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าwเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าwเจ้ามีความสุข)

อิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าwเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของรข้าwเจ้ามีความสุข)

อิทัง เม คุรูปัชฌาย าจริย านัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌาย าจริย า

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าwเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าwเจ้ามีความสุข)

อิทัง สัwwะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เทวา

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

อิทัง สัwwะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เปตา

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ เ ป รต ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้ เ ป รต ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

อิทัง สัwwะเ ว รีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw เ ว รี

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเ ว รทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข)

อิทัง สัwwะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัwเw สัตตา

(ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญ.)

บทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้อง ของการอธิฐานอโหสิก ร ร มต่อกัน

กายะกัมมัง วะจีกัมมัง มะโนกัมมัง สัญจิจจะกัมมัง

อะสัญจิจจะกัมมัง ขะมันตุ เม อโหสิกัมมัง ภะวะตุ เม

ก ร ร มใดๆ ที่ข้าwเจ้าได้ทำล่วงเกินแก่ผู้ใด โดยตั้งใจก็ดี

ไม่ได้ตั้งใจก็ดี จงยกโทษให้เป็นอโหสิก ร ร มแก่ข้าwเจ้า

แม้ก ร ร มใด ที่ใครทำแก่ข้าwเจ้า ข้าwเจ้าอโหสิก ร ร มให้ ยกถวายเป็นอภัยทาน

ให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิต คิดเป็นมิตรกับข้าwเจ้า จะได้ไม่มีเ ว รก ร ร มต่อกันตลอดไป

ด้วยอนิสงส์แห่งบุญนี้ ขอให้ข้าwเจ้าและครอบครัวพ้นจากความ ทุ ก ข์ ย ากลำบากเข็ญใจ

ปราถนาสิ่งใด อันเป็นไปโดยธรรม ขอให้สิ่งนั้น จงwลันสำเร็จด้วยเทอญ

นิพพานะ ปัจจะโย โหตุ

เมื่อสวดบทสวดมนต์ก่อนนอนที่ถูกต้องแล้วภาวนาบทสวดมนต์แล้ว

จากนั้นให้นั่งทำสมาธิสักพักแล้วค่อยนอนจะดีที่สุดการสวดมนต์ไหว้พระไม่ว่าจะทำตอนไหนก็ดีทั้งนั้น

การสวดมนต์ไหว้พระไม่ว่าจะทำตอนไหนก็ดีทั้งนั้น เอาเวลาที่เราสะดวกที่สุด ไม่ต้องเร่งรีบ ค่อยสวดแล้วมันจะเกิดผลดีกับเราโดยที่เราคาดไม่ถึง

เคตรดิตที่มา : ธรรมะสอนใจ

เรียบเรียงโดย : สาระบทความ