เช็กด่วน เคาะแล้วกลุ่มที่ได้เงิน 3,500 บาท 2 เดือน

เรื่องเด่น

19 มกราคม 2564 มีรายงานข่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้อนุมัติโครงการ เราชนะ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการแจกเงินช่วยเหลือ 3,500 บาท ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 31 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด เป็นเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท

ลงทะเบียน โครงการ เราชนะ

สามารถลงทะเบียนได้ที่ www.เราชนะ.com

เริ่มลงทะเบียน

ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564

ผู้ได้รับสิทธิ โครงการ เราชนะ

1. ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ตามมาตรา 33 และ 39

2. ไม่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานใน หน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง

3. ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ไม่เป็นผู้รับบํานาญปกติหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ

4. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาทในปีภาษี 2562

5. ไม่มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562