แห่งแรกในภาคอีสาน เตรียมผุดนิคมอุตสาหกຮຮมพื้นที่ 2300 ไร่

ทั่วไป

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับพี่น้องชาวอีสานสำหรับโครงการดีๆที่ช่วยส่งเสริมให้คนในพื้นที่ได้มีรายได้กัน โดย นายสมชาย หาญหิรัญ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับหัวหน้าส่วนรๅชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 หรือ อีสานใต้ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ หนึ่งในโครงการสำคัญที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐช่วยผลักดันเป็นโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกຮຮมในพื้นที่ ตำบลนากระแซง และ ตำบลทุ่งเทิง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 2300 ไร่

ล่าสุด การจัดตั้งนิคมอุตสาหกຮຮมดังกล่าวถือว่ามีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดย บริษัท อุบลราชธานีอินดัสตรี้ จำกัด ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ ได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น 3 ราย ได้แก่ บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จำกัด บริษัท เวลเนสไลฟ์โปรเจ็ค ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท เอเชี่ยนไดนามิค คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ร่วมจัดตั้งนิคมฯ ด้วยงบการลงทุนกว่า 2700 ล้านบาท

สำหรับนิคมฯ แห่งนี้ จะใช้เงินลงทุนพัฒนาราว 2700 ล้านบาท บนเนื้อที่ 2300 ไร่ เพื่อรองรับกลุ่มอุตสาหกຮຮมเป้าหมายที่ภาครัฐพยๅยามผลักดันให้เกิดมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกຮຮมเกษตรแปรรูป อุตสาหกຮຮมเทคโนชีวภาพ อุตสาหกຮຮมการท่องเที่ยวข้ามแดน อุตสาหกຮຮมการบริการ อุตสาหกຮຮมด้านสุขภาพ, อุตสาหกຮຮมอุปกรณ์ทางการเกษตร อุตสาหกຮຮมเครื่องมือและยานยนต์ที่ใช้ในการเกษตร เป็นต้น

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วงกับกรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคู่กับการจัดทำรายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม อีไอเอ และหลังจากนั้นจะยื่นเรื่องไปยังการนิคมอุตสาหกຮຮมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมร่วมดำเนินการต่อไป

ทั้งนี้ นิคมฯ ดังกล่าวยังจะเป็นฐานการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ที่นักลงทุนต่าง ๆ จะสามารถกระจายสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภูมิภาคอื่น ๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจาก จังหวัดอุบลราชธานี นั้น เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตอีสานใต้ที่มีความเหมาะสมและมีศักยภาพ มีประชากรกว่า 1800000 ล้านคน และหากรวมกับจังหวัดในอีสานใต้จะมีประชากรกว่า 10 ล้านคน

โดยเชื่อว่าภายหลังการพัฒนานิคมอุตสาหกຮຮมอุบลราชธานีขึ้นมา จะกระตุ้นให้เกิดกระแสหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจในเขตไม่ต่ำกว่า 20000 ล้านบาท และก่อให้เกิดการสร้างงานราว 20000 อัตรา ได้ภายในปี 2665