ประกาศด่ วน ม.33 เรารักกัน

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2564 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการ ม.33 เรารักกัน ว่า จากสถานก ารณ์cv-19 ที่แพร่ รัฐบาลจึงออกม าตรการ

เพื่อแบ่งเบาภาระค่ าครองชี พของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ได้รับผลกร ะทบจากcv-19 จึงเตรียมออกมาตรการเยี ยวยารายละ 4,000 บาท

โดยมีเงื่อนไขของโครงการ

1.ต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย

2.เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33

3.ไม่เป็นผู้มีบัต รสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท

นายสุช าติ กล่าวต่อว่า ล่ าสุดส่งหนังสือไปยังกระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย เพื่อยืนยันระยะเวลาการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ มาแล้ว โดยกำหนดไทม์ไลน์ ดังนี้

สำหรับไทม์ไลน์ใหม่

1.ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com และตรวจสอบการได้รับสิทธิ ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค.64

2.ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง วันที่ 8-14 มี.ค.64

3.กดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วันที่ 15-21 มี.ค.64

4.ได้วงเงินผ่าน “เป๋าตัง” 1,000 บาท ในวันที่ 22,29 มี.ค. และวันที่ 5,12 เม.ย.64

5.เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าภายในโครงการเราชนะ ตั้งแต่วันที่ 22 มี.ค. – 31 พ.ค.64

ทั้งคาดว่าจะมีผู้ประกันตน ม.33 เข้าข่ายมีสิทธิได้รับเงินเยี ยวยาในครั้งนี้ จำนวน 9.27 ล้านคน ใช้วงเงินทั้งสิ้นประมาณ 37,100 ล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับไทม์ไลน์ในโครงการ ม.33 เรารักกัน เดิมวันที่ 15 ก.พ.2564 เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี , วันที่ 16-28 ก.พ.2564

ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.ม.33เรารักกัน.com และตรวจสอบการใช้สิทธิ์ , วันที่ 1-7 มี.ค.2564 ตร วจสอบข้อมูลกับฐานข้อมูลและคั ดกร องผู้รับสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียน

วันที่ 8-14 มี.ค.2564 ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคัดกรอง กดยืนยันตัวตน รับสิทธิ์บนแอพพลิเคชั่นเป๋าตัง , วันที่ 15 มี.ค. – 5 เม.ย.2564 ได้เงิน 1,000 บาท

เริ่มจ่ายเข้าแอพพลิเคชั่นเป๋ าตัง 4 ครั้ง เริ่มครั้งแรก 15 , 22 , 29 มี.ค. และงวดสุ ดท้าย 5 เม.ย. วันที่ 31 พ.ค.2564 สิ้ นสุดการใช้จ่ าย

โดยงานนี้ทำหล ายคนต่างผิ ดหวังกั นทั้งประเทศ เนื่องจากเลื่อนลงทะเบียนจ ากเดิมเป็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ และต้องเลื่อนออกม าอีกเป็นวันที่ 21 กุมภ าพันธฺ

ซึ่งทำให้ผู้ประกั นตนถึงกับเดื อ ดกันเลยทีเดียว