4 ขั้นตอน เราชนะ คนไม่มีเน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟน

เรื่องเด่น

ความคืบหน้าสำหรับโครงการ เราชนะ ที่ช่วยเหลือผู้ที่ผ่านเกณฑ์ 7,000 บาท ล่าสุดวันที่ 10 ก.พ. น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงรายละเอียดการเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ ว่า

สำหรับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต ไม่มีสมาร์ตโฟน ทำให้ไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ได้ ผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิ การ ทุพพลภาพ ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปลงทะเบียนเอง หรือเดินทางไปใช้จ่ายวงเงินสิทธิที่ได้รับผ่านแอพพลิเคชั่นเป๋าตังได้ เป็นต้น

โดยประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 15 – 25 ก.พ.2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน โดยกระทรวงการคลังขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการร่วมกับธนาคารกรุงไทยในการให้มีจุดบริการเคลื่อนที่

ประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวย า และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่กระจายของ CV-19 พ.ศ.2563 เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

โดยขั้นตอนของประชาชนในกลุ่มต้องการความช่วยเหลือพิเศษ

1.ประชาชนกลุ่มดังกล่าวสามารถลงทะเบียนได้วันที่ 15-25 ก.พ.2564 ที่สาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทย) หรือจุดบริการเคลื่อนที่รับลงทะเบียน

2.ต้องนำบัตรประชาชนแบบสมาร์ตการ์ดไปใช้ประกอบการลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการฯ

3.ต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้วยการเสียบบัตรประจำตัวประชาชน ผ่านเครื่องรูดบัตรอิเล็กทรอนิกส์

4.ต้องกำหนดรหัส ได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือจุดบริการที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด

ทั้งนี้ ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติและได้รับอนุมัติวงเงินสิทธิจะได้รับวงเงินสิทธิสนับสนุนเป็นรายสัปดาห์ จำนวนไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน โดยสามารถใช้จ่ายวงเงินผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

สำหรับการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการจากร้านค้าในโครงการธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น ร้านค้า ในโครงการคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ และผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยวงเงินที่ได้รับจากโครงการฯ สามารถสะสมได้ แต่จะสามารถใช้จ่ายได้ไม่เกินวันที่ 31 พ.ค.564

อย่างไรก็ตาม เราชนะ เปิด 4 ขั้นตอน คนไม่มีเน็ต-ไร้สมาร์ตโฟนต้องไปที่ไหน ลงทะเบียน 15-25 ก.พ. ประชาชนที่ผ่านการคัดกรองจะได้ไม่เกิน 3,500 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือน