ยูอ าร์ซี รับสมั ครพนั กงาน ฝ่ ายผ ลิต วุ ฒิป.6 ร ายได้ 600บ าทต่อวัน

อาชีพ การงาน

ยูอ าร์ซี (ประเ ทศไ ทย) เปิ ดรับสมั ครพ นักงาน ฝ่ ายผ ลิต วุ ฒิป.6 ร ายได้ 600 บ/ว. มีโ อที 3.5 ชม.

ยูอ าร์ซี (ประเ ทศไ ทย) เป็นโ รงงาน ผู้ผ ลิตขนม เค รื่องดื่ม เบเ กอรี่ ลูกอม

urc โร งงานทำขนม ใน นิค มสมุ ทรส าคร

คุณสมบั ติผู้ส มัคร

-ชา ย/ห ญิง 18 – 35 ปี

-วุ ฒิการศึ กษาป.6 ขึ้นไป

-ไม่จำเป็นต้ องมีประสบก ารณ์

ร ายได้และสวั สดิการ

-ค่ าแ รง 331 บ าทต่อวันมี OT วันละ 3.5 ชั่วโ มง

-ค่ ากะบ่ าย 25 บ าท

-ค่ ากะกล างคืน 30 บ าท

-เบี้ ยขยันสูงสุดเดื อนละ 400 บ าท

-โบนั สออกปีละ 2 ครั้ง

-มีรถรั บส่งฟ รี

-ตร วจสุขภาพเริ่ มง าน

– แ จกชุดฟ รี 4 ชุดแจ กรองเท้าเซ ฟตี้ 1 คู่

-งานเลี้ ยงสังสรร ค์ประจำปี

-ของข วัญปีให ม่ และมีสวั สดิการอื่นๆอีกม ากมาย

ผู้ที่กำลั งหางาน สนใจ สมั ครงาน ส อบถ ามได้ที่

บริ ษัท ยูอ าร์ซี (ประเท ศไ ทย) จำกัด ตั้งอยู่ นิคมอุตสาหกร รมสมุ ทรส าคร

1/123 ห มู่2 ถนนพ ระร าม 2 ตำบลท่ าทร าย อำเภ อเมื องสมุ ทรสาคร สมุ ทรส าคร 74000

ข้อมูล2benews