โช คชะต าแสนใ จร้ า ย ครูวอนสังคมช่วยเหลือ น้องเบส ด.ช.นิสัยดี เก่งอังกฤษ

เรื่องเด่น

เรื่องราวสุดเห็นใจ เมื่อผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ข้อความว่า “จากวันนี้ไปไม่มีพ่ ออีกแล้วพ่ อที่เคยไปส่งโรงเรียน พ่ อที่เคยเป็นเพื่อนเล่น นายมานพ แซ่บุ้น อายุ 51 ปี เสี ยชี วิตด้วยโ ร คติ ดเ ชื้ อในกระแส เ ลื อ ด ซึ่งนายมานพเป็นพ่ อ ของ น้องชัยวุฒิ ทิอ่อน อายุ 10 ขวบ น้องได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวั ดประชุมคงคาราม ต.วั ดป่า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

น้องพึ่งได้ทราบว่าพ่ อของน้องเ สี ยแล้ว โดยน้องไม่ได้ร้ อ งไ ห้แต่อ ย่ างใด แต่ที่ทราบข้อมูลมา น้องมีแ ม่และพี่ส าวอยู่ต่างจังหวัด แ ม่แ ยกทางกับพ่ อ ตั้งแต่ตอนยังเล็ ก แ ม่ของน้องก็เอาพี่ส าวของน้องไปด้วยแยกไปมีครอบครัวใหม่ ทราบข่าวมาว่าแ ม่ ของน้องได้ถูกต้องโ ท ษขั งอยู่ในเรื อ นจำ “ไม่ทราบคดี” ซึ่งก่อนพ่ อ น้องจะเสี ยชี วิต น้องก็ได้อาศัยอยู่กับ พ่ อ ที่บ้านเช่าหลังโรงเรียนหยกฟ้า ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์

ต่อจากนี้น้องก็เหมือนตัวคนเดียว แต่ที่ยังมีหวังมีกำลังใ จเพราะเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้ๆ กันเค้าดูแลอยู่เหมือนลู กห ล าน เพราะน้องเป็นคนนิสัยดีมาก กิ นง่ า ยอยู่ง่า ย พูดเพราะ ทางทีมง านกู้ภั ยกกไทรได้รับร่ า งไร้วิ ญ ญ าณของพ่ อน้องจากโร งพ ย าบาลเพชรบูรณ์เพื่อที่จะนำมาฝังไว้ที่สุส า นสมาคมกกไทร ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก เพราะน้องไม่มีญ า ติอยู่ใกล้ๆ เลย ปู่ย่ าต าย ายได้ข้อมูลมาว่าก็เ สี ยกันไปหมดแล้ว

ส่วนเรื่องทำการแจ้งต า ยให้กับพ่ อของน้อง ผอ.กองสวัสดิการของเทศบาลเมืองหล่มสัก เป็นผู้มาดำเนินการร่วมถึงพิ ธี การฝังร่ า งพ่ อของน้อง โดยพี่อ้อยสั ปเห ร่ อแต่งหน้าศ พ คณะครูโรงเรียนวั ดประชุมคงคารามร่วมพิ ธี จากสายต าที่เด็ กน้อยไ ร้เดียงส า ทำให้หลายคนถึงกับต้องจุ กและพูดไม่ออก บางคนน้ำตาคลอ บางคนก็ทำใ จไม่ได้ที่ได้รับรู้เรื่องราว”

ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปตรวจสอบที่โรงเรียนวั ดประชุมคงคา พบ ด.ช.ชัยวุฒิ ทิอ่อน หรือ น้องเบส อายุ 10 ขวบ โดยได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า แ ม่กับพ่ อแยกทางกันตั้งแต่ตนยังเ ด็ กจึงอยู่กับพ่ อที่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป โดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าแห่งหนึ่งห่างจากโรงเรียนประมาณ 1 กิโลเมตร

ต่อมาเมื่อไม่นานมานี้พ่ อได้ป่ ว ยและเข้าทำการรั กษ าอยู่ที่โ รงพย าบา ลเพชรบูรณ์และได้เ สี ยชี วิตเมื่อวันที่ 16 มี.ค.2ที่ผ่านมา โดยระหว่างที่พ่ อป่ ว ยนั้นตนเองก็ไปอาศัยอยู่กับคนข้างบ้าน ที่เลี้ยงและดูแลเหมือนกับเป็นลู ก คนหนึ่ง เมื่อพ่ อเ สี ยชีวิ ตแล้วตนก็ไม่รู้จะทำอ ย่ างไรต่อไป สำหรับความใฝ่ฝันเมื่อโตขึ้นอย า กจะเป็นนักบินอวกา ศ

ด้านนางสาวิตรี บุญเกิดกูล อายุ 40 ปี เพื่อนบ้านที่ให้การดูแลน้องเบสเปิดเผยว่า ตนเพิ่งย้ า ยมาอยู่ห้องเช่านี้ประมาณ 3 ปีแล้วและได้เห็นน้องเบสวิ่งเล่นอยู่แถวนี้จึงรู้สึกเอ็ นดูเพราะน้องเบสเป็นเด็ กที่กิริย ามารย า ทดีมาก ว่านอนสอนง่าย อีกทั้งอายุรุ่นราวคราวเดียวกับลู ก ชายของตนเองซึ่งอายุ 11 ขวบ กำลังเรียนอยู่ชั้น ป.5 โรงเรียนเดียวกัน เมื่อพ่ อน้องเบสป่ ว ยเข้าโ รงพ ย าบ าลจึงให้น้องเบสมานอนกับลู กชายตนเองที่บ้าน กระทั่งพ่ อ น้องเบสเสี ยชี วิ ตตนก็ยังให้น้องเบสมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ โดยตนและครอบครัวต่างก็รั ก น้องเบสทุกคน ที่ผ่านมาตนดูแลทุกอย่ า งไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ าอา ห ารและเงินใช้จ่าย โดยให้ไปโรงเรียนวันละ 20 บาท น้องเบสจะใช้จ่ายอย่ า งประหยัดมาก โดยจะเอาไปออมกับคุณครู 10 บาท ซื้อขนมกิน 5 บาท เหลือ 5 บาท ก็นำมาหยอดกระปุกออมสินที่บ้าน

หลังจากนี้หากน้องเบสไม่มีญ า ติหรือใครดูแลตนกับครอบครัวจะขอดูแลจนกว่าน้องจะจบชั้น ป.6 หรือจนกว่าน้องเบสจะมีผู้อุปการะเพราะตอนนี้ตนรั กเหมือนลู กคนหนึ่งเช่นกัน

ด้านนางจุมรี เฮ้าปาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวั ดประชุมคงคาเปิดเผยว่า น้องเบส เป็นเด็ ก ดีเป็นที่รั กของเพื่อนๆ ผลการเรียนปานกลางแต่ด้านภาษาอังกฤษทักษะค่อนข้างดี ตนและคุณครูได้ไปเยี่ยมบ้านมาหลายครั้งทราบว่าพ่ อกับแ ม่ได้แยกทางกันตั้งแต่น้องเบสอายุประมาณ 3 ขวบ

โดยแ ม่ได้นำพี่สา วไปอยู่ด้วยส่วนพ่ อได้นำน้องเบสมาเลี้ยงดูและทราบข่าวมาว่า แ ม่ ของน้องถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับย าเส พติ ดและอยู่ในเรื อ นจำที่ต่างจังหวัด ส่วนพี่ส าวน้องเบสได้มีผู้ใจบุ ญนำไปอุปการะเลี้ยงดูแล้ว ตนและคุณครูที่โรงเรียนเห็นถึงความเ ดือ ดร้อนของน้องจึงได้หาทางช่วยเหลือมาโดยตลอด และเมื่อพ่ อของน้องเบสเสี ยชีวิ ตจึงตระหนักเรื่องความเป็นอยู่แต่ก็เบาใ จที่มีเพื่อนบ้านอาส าเป็นผู้ดูแล

ทั้งนี้ในอนาคตน้องเบสจะต้องเรียนหนังสือที่สูงขึ้นจึงจำเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในอนาคต จึงได้ทำการเปิดบัญชีเพื่อขอรับบริจาคจากผู้ใ จบุ ญในการช่วยเหลือโดยได้เปิดบัญชีชื่อบัญชี “ทุนการศึกษาเพื่อเด็ กชายชัยวุฒิทิอ่อน” โดยมีคณะก ร ร มการร่วมเปิดบัญชี 2 คนและน้องเบส 1 คน โดยมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายคือ 2 ใน 3 และจะต้องมีน้องเบสเป็นผู้เบิกร่วมด้วยทุกครั้งจนกว่าน้องจะอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์จึงจะสามารถเบิกจ่ายได้เอง

ดังนั้นผู้ใ จบุ ญท่านใดต้องการที่จะช่วยเหลือน้องเบสสามารถติดต่อได้ที่โรงเรียนโดยตรงได้ที่ 086-6805875, 081-9811687 หรือ โอนเข้าบัญชีธนาคารออมสินเลขบัญชี 020360295750 ชื่อบัญชี “ทุนการศึกษาเพื่อเด็ กชายชัยวุฒิทิอ่อน”

 

 

ขอขอบคุณที่มา : https://bit.ly/3tJw2mg