ตารางเงินเข้า บัตรคนจน เมษายน 2564

เรื่องเด่น

มาเช็กกันจะได้ไม่หลงวันกดเงินความช่วยเหลือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ของเดือนมีนาคม 2564 ได้จบลงแล้ว โดยผู้ถือบัตรฯ รับไปจุก ๆ 11 รายการ 7 วัน เพราะฉะนั้นเรามานับถอยหลังสู่ความช่วยเหลือเดือนใหม่ เมษายน 2564 กันดีกว่า

แต่ผู้ถือบัตรฯ คงต้องทำใจว่า ตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564 จะมีความช่วยเหลือลดลง เพราะวงเงินรูดซื้อเพิ่มเติม 500 บาทและโครงการเราชนะได้สิ้นสุดไปแล้ว

สำหรับตารางเงินเข้า บัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เมษายน 2564 จะมีทั้งหมด 6 รายการ ดังนี้

วันที่ 1 เมษายน 2564

1.ค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งไม่สามารถกดเงินสดได้

ค่ารถโดยสารรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (รถเมล์ ขสมก.) และรถไฟฟ้า 500 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพฯ และ 6 จังหวัดปริมณฑล

ค่ารถโดยสาร บขส. (รถทัวร์ บขส.) 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ทุกคน

ค่ารถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับสิทธิ์ทุกคน

2.วงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา และวัสดุการเกษตร ในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่น ๆ ที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าทุกคน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 300 บาทต่อคนต่อเดือน

ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ระหว่าง 30,000-100,000 บาทต่อปี ได้รับวงเงิน 200 บาทต่อคนต่อเดือน

3.ส่วนลดค่าซื้อก๊าซแอลพีจี (ก๊าซหุงต้ม) 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน โดยผู้ถือบัตรฯ จะได้รับทุกคน และสามารถใช้สิทธิ์ได้ด้วยการนำบัตรฯ ไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงาน ภายในระยะเวลา 3 เดือน แต่ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 18 เมษายน 2564

4.ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรคนสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาทและลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

5.ค่าไฟฟ้าฟรี ไม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิคือ ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้ว

ประมาณวันที่ 22 มีนาคม 2564

6.เบี้ยความพิกา รเพิ่มเติม 200 บาท