ออมสิน มอบเงินขวัญถุงให้คนละ 500

เรื่องเด่น

มีข่าวดีมาบอก โดยผู้สื่อข่าวรายงานว่า ธนาคารออมสิน มอบเงินขวัญถุง จำนวน 500 บาท ให้กับเด็กที่เกิดในวันออมสิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน 2564 เงื่อนไขรับเงิน 500 บาท

สำหรับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ การรับเงิน 500 บาท มีดังนี้

1. ธนาคารจะจ่ายเงินทุนประเดิมให้แก่เด็กที่เกิดในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี วันออมสิน จำนวนเงิน 500 บาทต่อราย

2. ให้บิดาหรือมารดาเป็นผู้ขอรับเงินทุนประเดิม มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

เป็นบิดาหรือมารดาของเด็กที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อ 1

บิดาหรือมารดามีสัญชาติไทย

ขอรับเงินทุนประเดิมได้ที่ธนาคารออมสินสาขา ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

3. เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินทุนประเดิม มีดังนี้

ต้นฉบับและสำเนาสูติบัตรของเด็ก

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ของบิดาหรือมารดา หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้เป็นหลักฐานในการยืนยันตัวบุคคลที่ระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนไว้

สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา

4. ธนาคารจะนำเงินทุนประเดิมฝากเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์

5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินทุนประเดิมเด็กเกิดในวันออมสินตามประกาศนี้ได้ในภายหลังตามที่เห็นสมควร รับเงิน 500 บาท ถึง 30 ธ.ค. 64

ผู้ปกครองที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถติดต่อขอรับเงินขวัญถุง ก่อนวันที่ 30 ธันวาคม 2564 ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา