ช่วยส่งแรงใจ วีรบุรุษดับเพลิงผู้รอด ชีวิตสองท่านใน I C U

เรื่องเด่น

จากเหตุการณ์โศ กuาฏกssม ไฟไหม้อาคาร ก่อนถล่มลงมา เหตุเกิดภายในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา เป็นเหตุให้มีอาสาดับเ พ ลิ ง เ สี ยชี วิ ต 4 ราย นำมาซึ่งความโศ กเศ ร้าของครอบครัว ที่ต้องสู ญเ สี ยบุคคลอันเป็นที่รัก

เหตุกาsณ์ที่เกิดขึ้น ยังมีอาสาดับเพลิง ที่ได้รั บบ าดเจ็ บอีก 2 ราย ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ โน๊ต ไนโตร ได้โพสต์อัปเดตอาการ 2 อาสาดับเพ ลิง ที่ได้รั บบ าดเจ็ บจากเหตุกาsณ์ดังกล่าว

นายอิทธิพล ประสงค์ทรัพย์ บ า ด เ จ็ บ เ อ็ น ข้ อ มื อซ้ า ย ข า ด มือขวาก ร ะ ดู ก แ ต ก ขาข้างซ้า ยมี แ ผ ล และมี ร อ ย ถ ล อกตามใบหน้า คาดว่าจะอยู่ใน I C U อีก 3-4 วัน โดยหมอแจ้งว่าแผ ลติ ดเชื้ อ

ส่วนนายสุรศักดิ์ เปลี่ยนกลัด ต้องย้ายไปห้อง I C U เนื่องจากค่ า ก ร ด ของ ม ว ล กล้ าม เ นื้ อ สู ง ต้องอยู่ในความดูแ ลใกล้ชิด และยังมี แ ผ ล ที่ขา

ขอส่งใจให้วีรบุรุษทั้ง 2 คนหายไวๆ นะครับ คุณความดีที่สั่งสมไว้ จะทำให้ทั้งคู่กลับมาแข็งแรงอีกครั้งครับ