ด่วน ศบค.ชุดใหญ่เคาะ 6 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด งดออกนอกพื้นที่

เรื่องเด่น

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 เม.ย. 2564 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV หรือ ศบค. แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ครั้งที่ 6/2564 ถึงการปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์ในการปรับ โดยพิจารณาหลายเหตุผลร่วมกัน ดังนี้

1. ลักษณะการระบาดในชุมชน โดยพิจารณาจากจำนวน และความต่อเนื่องพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด มีผู้ป่วยมากกว่า 100 รายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์พื้นที่ควบคุมสูงสุด มากกว่า 10 รายต่อวัน ใน 1 สัปดาห์

2. จังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับพื้นที่ที่พบการระบา ดอย่างต่อเนื่อง มากกว่า 1 จังหวัด

3. จังหวัดที่มีการระบา ดในกลุ่มเสี่ย งที่มีโอกาสแพร่เชื้ อได้ง่าย

4. จังหวัดที่ติดกับชายแดน และเคยมีผู้ติดเชื้ อเดินทางเข้ามา

ทั้งนี้ จึงต้องมีการปรับสีของพื้นที่ โดยเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 6 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. เป็นต้นไป ดังนี้

กรุงเทพทหานคร

ชลบุรี

เชียงใหม่

นนทบุรี

ปทุมธานี

สมุทรปราการ

สำหรับมาตรการสำคัญในพื้นที่สีแดงเข้ม ประกอบด้วย

1. ให้พื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 6 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

2. ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน

3. มาตรการควบคุมสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กำหนดยกระดับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการขึ้นเพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(1) ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่มในลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอล กอฮอ ล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

(2) สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดให้บริการ ยกเว้นสถานที่ใช้เป็นเอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโร คติดต่อ ส่วนสนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้ง หรือที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง สามารถปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรีให้จัดการแข่งขันได้ เมื่อได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดแล้วให้สามารถจัดการแข่งขันได้ต่อไป

(3) ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

(4) ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. สำหรับร้านหรือสถานที่ซึ่งตามปกติเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการได้ในเวลา 04.00 น.

(5) การงดการเดินทางออกนอกพื้นที่ ให้ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดงดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดการเดินทางที่อาจเสี่ย งต่อการติด

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกันด้วยนะคะ