นายแพทย์ทวี และกรรชัย เล่าถึงอาการน้าค่อม

เรื่องเด่น

จากการจากไปของน้าค่อม รายการ “โห นกร ะแ ส” ทางช่อง 3 วันที่ 30 เม.ย. 64 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย ในฐานะผู้ดำเนินรายการ สัมภาษณ์ รศ.(พิเศษ) นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ที่ป รึกษ ากรมกา รแ พ ทย์และกรม คว บคุ ม โ ร ค

มาให้ความรู้ว่าทำไม น้าค่อม ชวนชื่น ตลก ชื่อดัง ถึงท รุ ดเร็ ว และเกิด อะไรขึ้น เ ชื้ อ รุ น แ ร ง ขึ้นหรือยังไง

ได้ทราบข่าวแล้วต ก ใจมั้ ย? “ก็ต ก ใจ ย้อนกลับไปถึงวันสงกรานต์ จำได้ว่าที่เราคุยกันกับน้าค่อม ก่อนอื่นขอแสดงความเ สี ย ใ จกับครอบครัวและญาติพี่น้องของน้าค่อมด้วย และขอบคุณน้าค่อมที่ได้สร้างความสุขให้พวกเรามาโดยตลอด ผมจำได้ว่าวันนั้น วันที่ 13 เม.ย. น้าค่อมก็ยังเตือ นตอ นสุ ดท้ ายว่าโ ปรด ระ วังตั ว หน่อยนะ อย่าเดินทางมาก ขอบคุณน้าค่อมที่ยังเตือนพวกเราอยู่ตลอด ก็เป็นสิ่งที่มีโอกา สเกิ ดขึ้นได้ครับ เพร าะโ ร ค นี้เป็นโ ร ค ระ บ า ด โร ค ใหม่”

วันนั้นมีโอกาสสัมภาษณ์น้าค่อม ต่อหน้าอาจารย์ ตอนนั้นอ าก า รไม่มีอะไร ไม่มีไ อ ไม่มี ไ ข้ อาจารย์ยังพูดว่าถ้า 7 วันไม่ ท รุด ลงก็น่าจะโอเค แต่อันนี้ดูแล้วเป็นยังไง? “ส่วนใหญ่อาการของโรคที่จ ะรุ น แ ร งหรือเป็นมาก ก็จะโผล่ขึ้นมาภายใน 7 วันนี่แหละ โอกาสที่เ ชื้ อ พอเลย 7 วัน มีโอกาส รุ น แ ร ง ได้ แต่น้อยกว่า วันนั้นที่สัมภาษณ์ น้าค่อมเป็นมา 3 วัน หลังจากนั้นอีก 3-4 วันแกก็ ท รุ ด ลง”

ตอนน้าค่อมย้ายจาก รพ.สินแพทย์ ไป รพ.วิภาราม น้าค่อมเริ่มเหนื่อย ห า ย ใจ ลำบาก รพ.ตอนแรกให้ออกซิเจนที่จมูกเฉยๆ แต่สุดท้ายไม่ไหว เลยใส่ท่ อไปที่ป อ ด เพื่อพ ยุ ง ป อด ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้น ทำไมต้องใส่ลงไปที่ป อ ด? “ถ้าให้ออกซิเจนดมทางจมูกแล้ว เขาจะมีการตรวจวัดค่าออกซิเจนในเ ลื อ ดตลอด และดูอาการด้วย ถ้าค่าออกซิเจนใน เลื อ ดไม่ดี มีอาการเหนื่อย อันนี้ไม่ดี จำเป็นต้องใส่ ท่ อแล้ว การใส่ท่ อ เป็นการตัดสินใจของแ พ ท ย์ที่ดูแลคนไข้ทางด้านป อ ด”

เพราะระบ บท างเดิ น ห า ย ใจล้ ม เ ห ล ว? “ถูกต้องครับ ภ า ว ะ ห า ย ใจ ล้ ม เห ล วจะมีการตรวจหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนในเ ลื อ ด ต่ำ ระบบการห ายใ จ หา ย ใจกี่ครั้ง ถี่แค่ไหน คนไข้ต้องใช้ แรง เ บ่ งมากน้ อย แค่ ไหน เราถือว่าเป็น ภา ว ะหั ว ใ จ ล้ ม เ ห ล ว ต้องใช้เ ครื่ อง ช่วย หา ย ใจ”

คุณหมอแจ้งกับครอบครัวว่าทำทุกวิถีทาง ให้ย า ทุกตัว เค รื่อ งมือ เต็มที่ ช่วยกู้น้ า ค่อม กลับมา จน 6 โมงเย็นมีการแจ้งกับครอบครัวว่าน้าค่ อม ไม่ไหว อา การ ห นั ก อาจ จะยื้ อ ไว้ไม่ได้ เรื่องนี้เป็นมาตั้งแต่ตอนไหน ที่พอประมวลได้ ตอน ไ ต ว า ย หรือเปล่า? “แพทย์ที่ดูแลในไอ ซี ยูก็ เป็นแ พ ทย์ชุดเดิมๆ คนเดิมๆ เขารู้หมดเลย ตอนนี้เดินมาถึงจุดไหนแล้ว พอเดินถึงจุดไหนปั๊บต้องพยายามติดต่อกับญาติคุยตลอด ตอนนี้มีหวัง ตอนนี้เริ่มแ ย่ ต้องเข้าใจนะ ข้อมูลที่คุณหนุ่มให้มา หนึ่ง ไ ต ว า ย ค่า ตั บ เ สี ยไ ปมาก”

โ ค วิ ด ไม่ได้จู่โจมแค่ปอ ดเ หรอ ตับ ไ ตก็ ไปด้วย? “น้อยครับ ส่วนใหญ่ ตั บไ ต ที่ไป เป็นผลจากก ารอัก เส บ อั ก เส บเ ริ่มต้นคือทา งเ ดิ น ห า ยใ จ”

ยังไงก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพและการ์ดไม่ตกกันนะครับ