ด่วน เจอคลัสเตอร์โรงน้ำแข็ง วันเดียวติดเชื้ อโค วิ ด 23 ราย

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 64 นายโชคชัย สาครพานิช นายแพ ทย์สาธ ารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดปราจีนบุรี รายงานสถานการณ์การแพ ร่ร ะบ าดของเชื้ อ ไว รั สโ ค วิ ด-19 ระ ลอ กเ ดือนเมษายน 2564 พบผู้ติ ดเ ชื้อเ พิ่ม 23 ราย สะสมรวม 195 ราย รักษ าอยู่โ รงพยา บาล 156 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 39 ราย

สำหรับผู้ติ ดเ ชื้ อใ หม่จำนวน 23 ราย เป็นรายที่ 173-195 เป็นผู้ป่วยติดเชื้อจากโรงน้ำแข็งซึ่ง จ.ปราจีนบุรี มีแนวทางในการควบคุมกา รแ พ ร่ร ะบา ดขอ งโ รคดั งนี้ คือ ส่งตัวอย่างน้ำแข็งตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุ์กรรมไ วรั ส โคโ รนา 2019 ที่ห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข พร้อมสั่งอ ายั ดน้ำแข็งในห้องเย็นไม่ให้มาจำหน่ายและรอทำลาย รวมทั้งประสานพยาบาลเฉพาะทางด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อเพื่อให้คำแนะนำในการทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงงาน อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รถขนส่งน้ำแข็ง ห้องเย็น และบ้านพักคนงาน ตรวจสอบประสิทธิภาพหลังการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโดย Swab อุปกรณ์พื้นผิวส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ยังได้มีคำส่งปิดโรงงานชั่วคราวเพื่อป้องกันการแ พร่ข องโร ค จำนวน 14 วัน และนำพนักงานทุกคนตรวจหาเชื้อถ้าพบติดให้ รั กษ าใน โร งพ ยาบาล ถ้าไม่ติดเชื้อให้กักบริเวณ 14 วัน และให้ผู้มีประ วั ติสั มผั สเสี่ยวสูงทุกคนมาตรวจและกั กบริเ วณตามที่จังหวัดกำหนด

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

โพสต์ดังกล่าว

ขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี