ศบค. เผย โ ค วิ ดส ายพั นธุ์ อินเดีย เข้าไทย

เรื่องเด่น

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดขอ งโ รคติ ดเ ชื้อไ วรั สโ คโ รน า 2019 หรือ ศบค. แถลงสถานการ ณ์โ ควิ ด ประจำวัน 10 พฤษภาคม 2564 โดย พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. เปิดเผยในการแถลงว่า ที่ประชุมได้รับรายงาน พบหญิงชาวไทย อายุ 42 ปี ตั้งครรภ์ 25 สัปดาห์ ซึ่งเดินทางมาจากประเทศปากีสถาน พร้อมกับบุตรชาย 3 คน ประกอบด้วย อายุ 4 ปี, 6 ปี และ 8 ปี ซึ่งภายหลังเดินทางถึงประเทศได้ ได้เข้าสู่ระบบการตรวจคัดกรอง และกักกันโรค ในสถา นกั กกั นโร ค หรือ (State Quarantine) โดยตรวจพบติดเชื้ อโ ค วิ ดส า ยพั นธุ์อิ นเ ดีย เป็นรายแรกของประเทศไทย

ภาพจาก ศูนย์ข้อมูล COVID-19

ทั้งนี้หญิงรายดังกล่าว ระหว่างเดินทางได้มีการแวะพักเครื่องที่ประเทศดูไบ และมาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เมษายน ที่ผ่านมา ต่อมาในวันที่ 26 เมษายน ผ ลตร วจโ ควิ ดยื นยั นครั้งที่ 1 ติ ดเ ชื้ อโ ค วิ ด-1 9 พร้อมด้วยบุตรชายอายุ 4 ปี อีก 1 ราย เนื่องจากระหว่างการกักตัว พักอยู่ห้องเดียวกัน ส่วนบุตรชายอีก 2 ราย ซึ่งพักแยกอีกห้อง ยั งต รวจไ ม่พ บเ ชื้อ

ทั้งนี้ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยังกล่าวอีกด้วยว่า ขณะนี้ที่ประชุม ศบค. ได้กำชับม าต รก าราเข้มงวด เพื่อป้องกั นการแ พ ร่ระบ าด และหวั่ นเกิดเ หตุกา รณ์โ ควิดส ายพั นธุ์อิ นเ ดีย ที่อาจกระจายและกล ายพั นธุ์ภ ายประเทศ

ขอบคุณ ศูนย์ข้อ มูล C O  V I  D-19