ด่วน! สั่งปิด 2 หมู่บ้าน หลังคนติดพุ่งขึ้น

เรื่องเด่น

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 64 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภา วะฉุ กเ ฉิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) นครราชสีมา นายชรินทร์ ทองสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะรองประธานคณะกรรมก ารโ รคติ ดต่ อจังหวัดนครราชสีมา พร้อม นพ.ย์วิญญู จันทร์เนตร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในฐานะคณะกรรมกา รโ รคติ ดต่อจังหวัดนครราชสีมา ร่วมประชุมครั้งที่ 74/2564 ผ่านเครือข่าย (Web Conference) โปรแกรม ZOOM ในระเบียบวาระการดำเนินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบา ดโ รคติ ดต่อในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา การติดตามผลการดำเนินงานตามมาตรการและข้อสั่งการของคณะกรรมกา รโร คติ ดต่ อแห่งชาติ

นพ.วิญญู เปิดเผยว่า การแพร่ระบา ดโร คติ ดต่อเชื้อไ ว  รั สโ ควิ ด-1   9 ในพื้นที่ 32 อำเภอ พบผู้ป่ว ยร ะล อกให ม่ 16 ราย ในพื้นที่ อ.เมือง 10 ราย อ.พิมาย 1 ราย อ.โนนไทย 2 ราย อ.ปากช่อง 2 ราย อ.ขามทะเลสอ 1 ราย รวมสะสม 752 ราย เสียชีวิต 5 รายและรักษาหาย 399 ราย

นพ.วิญญู นำเสนอสถานการณ์สำคั ญ คลั สเต อร์งา บุญขึ้นบ้านใหม่ของชาวออสเตรเลีย จัดที่บ้านหนองแหนพัฒนา หมู่ 19 ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง เมื่อวันที่ 15 เม.ย.ที่ผ่านมา อ.โนนสูง ไทม์ไ ลน์มีญาติ 2 คน เดินทางมาจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีอาการป่ว ยแต่ไม่ได้ตรวจห าเ ชื้ อได้มาร่วมงานด้วย วันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา พระสงฆ์ อายุ 66 ปี เจ้าอาวาสวัดดอนหวาย ต.ธารปราสาท ได้ประกอบพิธีสงฆ์ร่วมสวดมนต์และฉันภัคตาหารเช้าที่งานดังกล่าว เริ่มมีอาการป่วย ไข้ มีเสมหะ จึงได้ตรวจหาเชื้อ เมื่อวันที่ 2 พ.ค. 64 ยืนยันเป็นผู้ป่วยรายที่ 635 ต่อมาพบผู้ป่วยรายที่ 683 พระสงฆ์อายุ 42 ปี พระลูกวัดดังกล่าว รายที่ 683 ชาย อายุ 42 ปี รายที่ 684 หญิง อายุ 39 ปี (เจ้าภาพ) รายที่ 720 หญิง อายุ 62 ปี และรายที่ 722 เด็กชายอายุ 7 ปี (ลูกชายรายที่ 684) และรายที่ 731 หญิงไทย อายุ 31 ปี ส่วนสามีชาวต่างชาติไม่พ บก ารติ ดเชื้ อแต่อย่างใด ส่วนงานเลี้ยงมีชาวบ้านร่วมงาน 45 ราย แต่อาจมีการสั มผั สโร คกับครอบครัวและคนในหมู่บ้าน จึงเร่งค้นหาผู้ติ ดเ ชื้ อรา ยใ หม่และนำกลุ่ มเ สี่ ยงร วม 150 ราย อยู่ระหว่างรอผ ลต รวจยื นยัน

ทั้งนี้ ยังพบชาวบ้านสัญจรเข้าออกหมู่บ้านตามปกติ เพื่อตัดวงจ รกา รแ พร่ร ะบา ดให้มีประสิทธิภาพ จึงขอมติปิดหมู่บ้านหนองแหน หมู่ 10 และหมู่บ้านหนองแหนพัฒนา หมู่ 19 ต.ธารปราสาท เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อกัน โดยทั้ง 2 หมู่บ้าน มีประชากรนับพันคน ส่วนหนึ่งประกอบ อาชีพรับจ้างต้องเดินทางมาทำงานที่โรงเกลือพิมาย โรงงานทอกระสอบ รวมทั้งสถานประกอบการในเขต อ.เมือง

ด้านนายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมก ารโ รคติ ดต่อจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ให้ทุกภาคส่วนดำเนินการเริ่มปิด 2 หมู่บ้าน ตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นเวลา 14 วัน โดยสั่งการให้พันจ่าโททวี พิมพ์อุบล นายอำเภอโนนสูง ประสานทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมการช่วยเหลือเยียวยาจัดส่งอาหาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ และสร้างการรับรู้ ทำความเข้าใจแนวทางการป้องกันการแ พร่ร ะบา ดโ รคติดต่ อร้า ยแ รงร วมทั้งสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ถูกกักตัว