เจอหลักฐานแล้ว กรณีลูกดับหมดทั้ง 3 คน

เรื่องเด่น

เรื่องราวชวนสงสัยที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากกรณีที่นางสาวศิริพร สิงห์สาคร อายุ 33 ปี ชาวบ้านผักตบ ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี ได้โพสต์ผ่านสื่อหลังจากขอชันสูตรศพลูกสาว น้องเนเน่ วัย 5 เดือน 14 วัน เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 64 ได้พาน้องเนเน่ไปฉี ดวั คซี นเ ด็ก ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักตบ หลังจากกลับมา น้องเนเน่ร้องไห้งอแงจึงอุ้มขึ้นมาปลอบ แล้วน้องก็ช็ อ กหม ดส ติ ส่งตัวต่อที่ รพ.หนองหาน แพทย์พยายา มปั๊ มหั วใ จช่ว ยชี วิ ต แต่สุดท้ายน้อ งเ สี ย ชี วิ ต

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ซึ่งก่อนหน้ านี้ สู ญเ สียลู ก มาแ ล้ว ถึง 2 คน เมื่อปี 2556 และปี 2557 จึงอยากทราบสาเหตุกา รเสี ยชี วิ ตของ ลูกสาวคนล่าสุดว่าเป็นเพราะเหตุใด

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

วันที่ 19 พ.ค. 64 ทีมข่าวอมรินทร์ ทีวี เดินทางไปยัง หมู่ 11 ต.ผักตบ อ.หนองหาน จ.อุดรธานี โดยบรรยากาศวันนี้มีการตั้งเต็นท์หน้าบ้าน เพื่อเตรีย มง านศ พน้องเนเน่

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ต่อมาเวลาประมาณ 14.00 น. รอบครัวได้รั บศ พน้องเนเน่ หลังจากนำไปผ่ าชั นสู ต รกลับมาที่บ้าน มีการ นำศ พบร รร จุใ ส่ใ นโ ลงไ ม้ ลายการ์ตูน และใส่โ ลงเ ย็น อี ก 1 ชั้น ตั้งอยู่ภายในบ้าน จะทำพิธีฌ าป นกิ จศ พต ามค วามเชื่อ และจะต้องรอผลกา รชั นสู ตรต่ อไปอีกประมาณ 45 วัน

นางวิไลวรรณ สิงห์สาธร อายุ 53 ปี ยายของน้องเนเน่ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ช่วงเช้า ตนเองได้เดินทางไปที่โ ร ง พย าบาลศรี นครินทร์ จ.ขอนแก่น เพื่อที่จะนำส่งศ พน้ อ ง  ผ่  า  ชั  นสู  ต  ร

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

หมอได้อธิบายว่าหัวใจของน้องเนเน่โตผิ ด ป กติมากกว่าเด็กทั่วไปในวัยนี้ และเส้ นเลื อดใ หญ่ที่จะสู บฉี ดเ ลือ ดเข้าไปในหัวใจมี 4 เส้น ทั้งที่ปกติจะมีเพียง 1 เส้นเท่านั้น ทำให้เลือ ดสู บฉี ดเ ข้ าไปใน หั วใจ แ รงแล ะเร็ว หั วใจขย ายและโ ตไวปิ ดปกติ เด็ก มีอา กา รช็อ กและเ สี ย ชีวิ  ต โดยไม่เกี่ยวข้องกั บวั คซี น ทั้งที่ผ่านมาน้องเนเน่ไม่มีโ ร คปร ะ จำ ตัว ไม่ มีอ าก ารแ พ้ ไม่ มีอา การ ป่ว ยใด ๆ ทั้งสิ้น แต่มีเครือญาติของตนเอ งเ สี ยชี วิ ตด้วยโร คเกี่ย ว กับ หัวใ จ 2 คน คือลูกสาวค นโตข องตนเอง ที่เสี ยชี วิ ตไปเมื่อปี 2539 ขณะอายุได้ 10 ปี และน้าของตาน้องเนเน่ก็เ สี ยชี วิ ตด้วยอาการลิ้ นหั วใ จรั่ ว เสี ยชี วิ ตไปเมื่อปี 2530 ขณะอายุได้ 30 ปี จึงตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะมีเรื่องก รร มพั นธุ์เกี่ยวข้องหรือไม่

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ล่าสุดเมื่อครอบครัวได้ทราบเหตุผลของก าร เสี ยชี วิ ตจาก แ พท ย์นั้น ก็ไม่ติดใจสาเหตุ กา รต า ยแ ล้ว เพราะทุกอย่างค่อนข้างชัดเจนและกระจ่าง และจะไม่เอาผิ ดกับโรงพยาบาล หลังจากนี้ต้องปรึกษาหมอเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมว่าลูกสาวจะสามารถมีลูกได้อีกหรือไม่ มีควา มเ สี่ย งมากน้อยเพียงใด

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

ส่วนที่หมอปลาจะมาก็ยังยินดี และอยากจะพิสูจน์เช่นกันว่าที่บ้านมีเรื่องใดที่ ลี้ลั บหรือไม่ ที่บ้านตนเองเป็นพื้นที่ป่ าช้ าเ ก่ า แต่ก็ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ตนเองเคยเจอเหตุการณ์น่ ากลั วอ ยู่หนึ่งครั้ง เมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว คือช่วงกลางคืน ตนเองเห็นแมงมุมตัวใหญ่ตาสีแดง พยายามคลานเข้ามาหาตนเอง และพยายามจะเข้ าม ากั ด จึงปลุกสามีให้ม าฆ่ าแ ม งมุ ม แต่สามีกลับมองไม่เห็น โดยเห็นประมาณ 2 รอบช่วงวั นพ ระใ หญ่ แต่หลังจากนั้นก็ไม่เจอสิ่ งลี้ ลั บอี กเลย

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

เลือกวันอังคารเพราะเป็นวันแข็ง ตนไม่มั่นใจว่าเลข 14 เกี่ยวข้องอย่างไรกับก ารเ สี ยชี วิต เพราะเลข 14 จะเกี่ยวกับความรัก อย่างเช่นวันที่ 14 ก.พ. ที่เป็นวันวาเลนไทน์ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าเค สนี้มีความคล้ ายคลึงกับเค สที่ลู กต า ย 4 ศพที่ จ.สุพรรณบุรี ที่ตนเข้าไปช่วย ซึ่งกรณีนั้นเกิดจากที่มีญาติไปสัญญ ากั บผีว่ าถ้ าได้สิ่งที่ต้องการจะมอ บชี วิ ต ห ลานให้ ซึ่งห ล า น ก็ ค่ อ ย ๆ ตายไป

ขณะเดียวกัน น.ส.ศิริพร สิงห์สาคร แม่ของน้องเนเน่ เปิดเผยว่า ตนดีใจและโล่งใจกับสิ่งที่หมอปลาพูด ตนก็หวังจะเลี้ยงลูกให้โต จึงอยากให้หมอปลาช่วยดูช่ว ยแ ก้ในสิ่งที่มองไม่เห็น ซึ่งถ้าห มอป ลาทำให้แล้วชีวิ ตมันดีขึ้น ตนก็เชื่อเขา ตนและสามีไม่เคยไปพูดหรือสัญญ ากับใครหรือบ นบ า นอะไรที่เกี่ยวกับกา รเ อาชี วิ ตลู ก เลย ส่วนลูกคนที่ยังมีชีวิต ตนเคยเอาไปให้เจ้าอาวาสวัดสว่างวนาราม อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ผูกข้อต่อแขนฝากเป็นลูก จึงยังปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ตอนที่หมอปลาทำพิ ธีนั้ นตนไม่รู้สึกอะไรที่ฝ่ าเ ท้าเลย แต่ผู้สื่อข่าวหญิงกลั บรู้สึ กแ ทน

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

น.ส.เกสรา บัวลอย ผู้สื่อข่าวช่อง 8 ที่เข้าพิธีร่ว มกั บห ม อปลา เปิดเผยว่า วันนี้ได้เข้ าทำพิธีกั บหมอปลา ยืนยันได้ว่าตนรู้สึกอุ่ นที่ฝ่ าเ ท้ าในขณะที่หมอปลาสัมผัสตัวแม่ของน้องเนเน่จริง ๆ ซึ่งไม่ได้มีการเตรียมตัวมาก่อน และยืนยันว่าตนเพิ่งจะเคยเจอหมอปลาครั้งแรก ตนก็ยังแปลกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่สุดท้ายแล้วก็ขึ้นอยู่กับวิ จ า ร ณ ญ า นของผู้ชม

ทีมข่าวเดินทางไปวัดโนนสว่าง ต.หมากหญ้า อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี เป็นวัดที่นางสาวศิริพร สิงห์สาธร แม่ของน้องเนเน่ เคยพาน้องเนตรมาเพื่อผูกข้อไม้ข้อมือ รวมไปถึงให้พระได้อภิบาลรักษาตัวน้องก่อนหน้านี้ พระครูพิพัฒน์วิทยาคม หรือหลวงพ่อเจริญ ฐานยุตฺโต เจ้าอาวาสวัดโนนสว่าง และเจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า อาตมามองว่าเลข 14 ที่ลงท้ายนั้น ค นต า ยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะมีการเกิด แก่ เจ็บ ต า ย และเป็นวิ บ าก กร รม ทั้งนี้มีเรื่องของเลข 14 ที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้น อาจจะเป็นเรื่องบั งเอิญ เพราะควา มต า  ยนั้นไม่เลือกชั้นว ร ร ณะ คนเราเกิดมาต้องต า ยทุกคน แต่ถามว่าเรื่องความเชื่อมีหรือไม่นั้นก็ต้องบอกว่ามี

ภาพจาก ทุบโต๊ะข่าว Amarin TV 34

โดยขณะนี้มองว่าเป็นเรื่องของที่เ ฮี้ ย น คือบริเวณบ้านที่อาจจะมีการปลูกสร้างทั บวิ ญญ าณร้ าย ขุ มผี หรื อป่ าช้ าเ ก่ า และสิ่งไม่ดีหรือไม่ เมื่อไปปลูกบ้านทั บก็เ กิดความไ ม่ร่ มเ ย็น และจะเกิดป่วย เกิ ดเ จ็บ มีลู กก็จะเจ็ บป่ วย ไม่สบาย บางคนก็บอกว่าทรวงกินลูกตามค ว า ม เ ชื่ อของคนอีสาน จะมีหมอที่จะเป็นผู้ทำพิธีให้เรียกว่าหม อข่ ม ทร วง วิธีแ ก้คื อ อาตมาอยากจะแนะนำครอบครัวให้มีกา รส วด ถ อ น คื อนิ ม นต์พ ระไป ส ว ดที่บ้า นตา มคว ามเ ชื่อ และส ว ดร ดน้ำให้เกิดความชุ่มเย็น ตามความเ ชื่ อโบร า ณข อง ภาคอีสาน และต้องทำให้ถูกต้อง เพราะถ้าหากทำไม่ถูกต้องก็จะไม่ได้ผล

อ่านเพิ่มเติม

คลิป

ขอบคุณ ทุบโต๊ะข่าวอัมรินทร์