อ อ ก ห ม า ย จั บ ‘ลุงพล’ 3 ข้ อ ห า

เรื่องเด่น

เรื่องราวใกล้จะจบแล้ว จากกรณีการห า ยตัวไปของ “น้องชมพู่” ด.ญ.อรวรรณ วงศ์ศรีชา เด็กหญิงวัย 3 ขวบ ซึ่งห า  ยตัวไปจากบ้านพักในหมู่บ้านกกกอก ต.กกตูม อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หลังจากนั้นได้พบว่าน้องเ สี ยชี วิ ตอ ยู่บริเวณเขาภูเหล็กไฟ บ้านกกกอก ห่างจากบ้านพักประมาณ 5 กิโลเมตร เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลาผ่านไปนานกว่า 1 ปี ต ำ รวจยังไม่สามารถนำตัวผู้กระท ำผิ ดม านำเ นิ น ค ดีได้ นั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน มีรายงา น ข่ า วแ จ้ ง ว่าศ า ลจังหวัดมุกดาหาร ได้อ นุมัติห ม า ย จั บ นายไชย์พล วิภา หรือ ลุงพล ผู้ต้ อ ง ห าใ นคดีกา รเ สี ยชี วิต ข อ ง “น้องชมพู่” เ ล ข ห ม า ย จั บที่ 53/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ใน 3 ข้ อ ห า

คือพ ร า ก เ ด็กอายุไม่เ กิ น สิ บห้ าปี ไปเ สี ย จ ากบิดามารดา โดยปราศจากเ ห ตุอั นควร, ท อ ด ทิ้ งเ ด็ กอ า ยุไม่เกินเก้าปี เพื่อให้เ ด็ กนั้นพ้นไปเสียจากตน โดยประการที่ทำให้เ ด็ กนั้นปราศจากผู้ดูแล เป็นเหตุให้เด็กถึงแก่ค ว า มต า ย, และกระทำการใดๆแก่ศ พห รื อสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พ บศ พ ก่อนการชั นสู ต รพ ลิ กศ พเ สร็จสิ้น ในประการที่น่าจะทำให้กา รชั นสู ต รพ ลิ ก ศ พห รือผลทา งค ดีเ ป ลี่ยนแปลงไป

 

ที่มา มติชน