กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม3 ขึ้นไป เงินเดือน 18000 บาท

บทความที่น่าสนใจ

อีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับท่านใดที่กำลังรอโอกาสมาถึงแล้ว ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกຮຮมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 11 กันยายน พ ศ 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ ศ 2552 ประกาศคณะกຮຮมการบริหารพนักงานราชการ ฉบับลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ ศ 2554

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ ศ 2554 และประกาศกรมป่าไม้ ฉบับลงวันที่ 13 พฤศจิกายน พ ศ 2561 เรื่อง ลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งพนักงานราชการของกรมป่าไม้ กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (ปีงบประมาณ พ ศ 2560-2563) (ฉบับที่ 2) พ ศ 2561 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมป่าไม้ ประจำปีงบประมาณ พ ศ 2563 จำนวน 22 ตำแหน่ง รวม 49 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1 ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ม 6 เงินเดือน 10,430 บาท

2 ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานพิทักษ์ป่า 4 อัตรา วุฒิ ม 6 เงินเดือน 10,430 บาท

3 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจป่า 9 อัตรา วุฒิ ม 6 เงินเดือน 10,430 บาท

4 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 6 อัตรา (ม 3) เงินเดือน 10,430 บาท

5 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ปวช ) 3 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 11,280 บาท

6 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เงินเดือน 11,280 บาท

7 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาการบัญชี เงินเดือน 11,280 บาท

8 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร 1 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรกຮຮม เงินเดือน 11,280 บาท

9 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 อัตรา

วุฒิ ปวส สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เงินเดือน 13,800 บาท

10 ตำแหน่ง พนักงานพิทักษ์ป่า 1 อัตรา

มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ในงานที่มีลักษณะงานสอดคล้องกับงานที่ต้องปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆโดยมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน เงินเดือน 11,280 บาท

11 ตำแหน่ง ช่างเครื่องยนต์ 2 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง เงินเดือน 11,280 บาท

12 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เงินเดือน 11,280 บาท

13 ตำแหน่ง ช่างศิลป์ 1 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ สาขาวิชาศิลปหัตถกຮຮม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกຮຮม สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์

เงินเดือน 11,280 บาท

14 ตำแหน่ง ช่างสำรวจ 2 อัตรา

วุฒิ ปวช สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาช่างอุตสาหกຮຮม สาขาเทคนิควิศวกຮຮมสำรวจ เงินเดือน 11,280 บาท

15 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 1 อัตรา

วุฒิ ปวส สาขาวิชาเกษตรกຮຮม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เงินเดือน 13,800 บาท

16 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

วุฒิ ปวส สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ เงินเดือน 13,800 บาท

17 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท

18 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป ตรี ทุกสาขาวิชาเงินเดือน 18,000 บาท

19 ตำแหน่ง นักวิชาการป่าไม้ 3 อัตรา วุฒิ ป ตรี สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวนศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท

20 ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่ 2 อัตรา วุฒิ ป ตรี ทุกสาขาวิชา เงินเดือน 18,000 บาท

21 ตำแหน่ง นักวิทยๅศาสตร์ 1 อัตรา

วุฒิ ป ตรี สาขาวิชาวิทยๅศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยๅศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกຮຮมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิทยๅสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยๅการสิ่งแวดล้อมและทรัพยๅกรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เงินเดือน 18,000 บาท

22 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา วุฒิ ป ตรี สาขาวิชาทางวนศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ forest thaijobjob