ไปรษณีย์เตือน! คนที่ชอบสั่งของ

เรื่องเด่น

เรื่องราวที่กำลังโด่งดัง และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายในกร ะแ สโลกโซเชียลเลยทีเดียว เพราะเป็นข่าวที่เหล่าบรรดาค อข่าวหรือชาวเน็ตทั้งหลายกำลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมาก ที่กำลังเป็นข่าวอยู่ในกระแสโลกโซเชียลอยู่ในตอนนี้

สำหรับใครที่ชอบ สั่ ง ของอ อนไ ลน์ต้องดูไว้ และต้องจำให้ได้ว่าตัวเองสั่ งอะไรไปบ้าง เพราะหากไม่ได้สั่ งห้ ามรับเ ด็ ด ข าด ช่วงนี้บรรดา มิ จ ฉ า ชี พ ต่างมีวิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ

ที่เข้ามา ห ล อ ก ล ว ง ประชาชน

ล่ าสุ ด เ พ จ เ ฟ ซ บุ๊ ก บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แ จ้ ง เ ตื อ น ภั ย ก ล โ ก ง ของกลุ่ม มิ จ ฉ า ชี พ ที่มาในรูปแบบและลักษณะของกล่องพัสดุ โดย ห ล อ ก ให้ เ ซ็ น รับ พั ส ดุ ที่อาจเป็นสิ่งของ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย ก่อนจัดฉากเป็น ตำ ร ว จ ป ล อ ม เข้าขอ ต ร ว จ ส อ บ

โดย เ พ จ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ระบุว่า อั น ต ร า ย ก ล โ ก ง มิ จ ฉ า ชี พ. ห ล อ ก ให้เ ซ็ น รับพัสดุที่อาจเป็นสิ่งของ ผิ ด ก ฎ ห ม า ย พร้อม จั ด ฉ า ก เป็นตำ ร ว จ ป ล อ ม

เข้าขอ ต ร ว จ ส อ บ สิ่งของ ไปรษณีย์ไทย เ ตื อ น หากไม่ได้ สั่ ง ห้ า ม รับสิ่งของ

ช่วงนี้บรรดา มิ จ ฉ า ชี พ ต่างมีวิธีการ และรูปแบบใหม่ ๆ ที่เข้ามา ห ล อ ก ล ว ง ประชาชน