อาลัย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หลังอุทิศตนดูแลลูกบ้านคลัสเตอร์ตำบลตาลสุม

เรื่องเด่น

ข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมาก จากกรณีของผู้ใหญ๋บ้านที่อุทิศตนเพื่อดูแลชาวบ้าน แต่กลับกลายเป็นอีกหนึ่งข่าวเ ศ ร้ าที่ไม่มีใครอยากให้กิดขึ้นกับการสู ญ เ สี ย บุ ค ล า ก ร ด้ า น หน้าผู้เป็นหัวแรงสำคัญในการดูแลลูกบ้านให้รอดพ้นโ-ค-วิ-ด-19 แต่ตัวเองต้องมาพ่ายแพ้เสียเอง โดยในกลุ่มคนอำเภอตาลสุม ได้มีการแชร์เรื่องราวของ คุณบุศดี พระพรหม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านนามน ต.ตาลสุม ที่เ สี ย ชี วิ ต จ า ก ค ลั ส เตอร์ตำบลตาลสุม

โดยผู้ใช้เฟซบุ๊ก แชมป์ ลูกแม่ช้วน ได้ระบุว่า… อาลัยยิ่งเป็นผู้นำแนวหน้าที่เสียสละปกป้องชีวิตคนอื่น แต่ตัวเอ็งต้องแพ้ภัย ขอแสดงความเ สียใ จอย่างสุดซึ้ง ต่อครอบครัว #คนดีที่จากไป ขอดวงจิตผู้ว า ยช นม์ไป สู่ภพภู มิที่ดี ไปอยู่สว รร ค์นำอ้ าย พร ศักดิ์พู้น เด้ออ าลัยยิ่งน้องบุศดี พระพรหม #วีรสตรีในใจชาวบ้านนามน เป็นผู้นำแนวหน้าที่เสี ยส ล ะปกป้องชีวิตคนอื่น แต่ตัวเอ็งต้องแพ้ภัย

ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว #คนดีที่จากไป ขอดวงจิตผู้วายชนย์ไปสู่ภพภูมิที่ดี ไปอยู่สวรรค์นำอ้ายพรศักดิ์พู้นเด้อน้องหมวยมันจั่งมีแต่ความสุข โลกนี้วุ่นวายเกิน วีรสตรีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านต่อสู้กับภัยโ ร ค ร้ า ยค น แ ร ก ค ลั ส เ ตอร์ตำบลตาลสุมไปชุ่มไปเย็นเด้อน้องหมวยไปอยู่กับธรรมมะใต้บารมีลูกหลานพ่อท่านแพงไปบำเพ็ญเพียร

ทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้เสียสละ ท่านนี้ด้วยนะคะ