เตือนโ ค วิ ด ส า ยพันธุ์ใหม่

เรื่องเด่น

เรียกได้ว่าการกลายพันธุ์ครั้งนี้เป็นที่จับตามองของผู้เชี่ยงชาญอย่าางมาก โดยเมื่อ 25 พ.ย. 64 เดลี่เมลรายงาน บรรดาผู้เชี่ยวชาญประสานเสียงเ ตื อนให้ระวังเชื้ อโ ค วิ ดก ล า ย พั นธุ์ ส ายพันธุ์ใหม่ สุ ด ส ย อ ง   จากบอตสวานา ซึ่งถูกตั้งชื่อว่า B.1.1.529 ซึ่งเกิดการกลายพันธุ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบ และอาจอั น ต ร า ย ก ว่ า เ ชื้ อโ-ค-วิ-ดสายพันธุ์เดลตา ที่เป็นสายพันธุ์หลักที่กำลังร ะ บ า  ด ทั่ ว  โลกในขณะนี้อีกด้วย

ค ว า ม น่ า ก ลั ว ข อ ง เ ชื้ อโ ค วิ ด ส า ย พั น ธุ์ ใ หม่ B.1.1.529 ซึ่งยังถูกตั้งชื่อเรียกว่า Nu ก็คือ มันเกิดการกลายพันธุ์มากถึง 32 ตำแหน่ง จนถือเป็นเชื้อโ-ค-วิ-ด-19 ที่เกิดกลายพันธุ์มากที่สุดเท่าที่เคยพบเลยเดียว และขณะนี้พบผู้ติ ด เ ชื้ อ  โ ค วิ ด- 1 9  สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 อยู่ที่เพียง 10 ราย แต่พบผู้ติดเชื้อใน 3 ประเทศแล้ว และจะแพร่ร ะ บา ด มากขึ้น

การกลายพันธุ์ถึง 32 ตำแหน่งของเชื้อโ -ค-วิ-ดสายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ทำให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากชี้ว่าจะทำให้เชื้ อ โ ค วิ ด- 19 สายพันธุ์นี้ แพร่กระจายได้สูงขึ้น, สามารถต่อต้านวัคซีนและยังเป็นเ ชื้ อโ ควิ ด-19 สายพันธุ์ใหม่ที่เกิดการกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงที่โปรตีนหนาม หรือ สไปค์โปรตีน มากที่สุดกว่าสายพันธุ์อื่นอีกด้วย

ศาสตราจารย์ Francois Balloux นักพันธุศาสตร์ประจำมหาวิทยาลัยคอลเลจ ลอนดอนในอังกฤษ ชี้ว่า เชื้อโ-ค-วิ-ด-สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ดูเหมือนอุบัติขึ้นจากการติ ดเชื้ อแบ  บอ้ อ  ย อิ่งในผู้ป่วยคนหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งบางทีผู้ป่วยรายนี้อาจไม่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโ ร ค เ อ ด ส์

การเปลี่ยนแปลงของสไปค์โปรตีน ของเชื้อโ ค วิ ด ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ ทำให้การฉีดวัคซีนในปัจจุบันนี้ต้องพบกับความยากมากขึ้น เพราะระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายจากการฉีดวัคซีนในขณะนี้ จดจำเชื้ อโ ค วิ ด – 1 9 ที่เป็นเชื้ อโ ค วิ ดก่ อนหน้านี้

ด้าน ดร.ทอม พีค็อก นักไวรัสวิทยาประจำมหาวิทยาลัยอิมพีเรียล คอลเลจ ในอังกฤษ ซึ่งเป็นนักไวรัสวิทยาคนแรกที่หยิบยกการพบผู้ติดเชื้ อโ ค วิ ด ส า ย พั น ธุ์ ใหม่ B.1.1.529 ได้อธิบายถึงการกลายพันธุ์ของเชื้ อ โ ค วิ ด ส า ยพันธุ์ใหม่ B.1.1.529

ว่าเป็นการผสมผสานการกลายพันธุ์ที่น่ าส ย อ ง พร้อมกันนั้น ดร.พีค็อก ยังเตือนว่า เชื้อโ-ค-วิ-ด-สายพันธุ์ใหม่ B.1.1.529 ซึ่งเป็นชื่อวิทยาศาสตร์ ถือเป็นเชื้อไวรัสโ ค วิ ด ที่ มี ศั ก ย ภ าพคว า ม ร้ า ย ก  า จ ที่  จะก่อให้เกิดความเ ล ว ร้ า ย ม า ก ที่ สุ ด ก ว่ า เ ชื้ อ ทุ กชนิด รวมทั้งเชื้ อโ ควิ ด-19 สายพันธุ์เดลตา

 

อย่างไรก็ตาม เตือนโ-ค-วิ-ด-สา-ยพันธุ์ใหม่ สุ ดน่ าก ลั ว B.1.1.529 คาดฟักตัวจากผู้ป่ว  ยเ อ ด ส์

ขอบคุณ เดลี่เมล