คนที่มีเส้นลๅยมือ มีบุญม า ก จับอะไรก็ร ว ย

บทความที่น่าสนใจ

สวัสดีค่ะ วันนี้เรามีเรื่อง ของ ด ว ง แต่จะอยู่ในโหมดของ ลายมือ ต้องขอเกิ่นก่อนเลยว่า ใครที่ชอบเรื่องมูเตลู หรือ ดูดวงอยู่แล้ว ก็จะรู้ว่าการดูลายมือนั้นค่อนข้างแม่นเพราะ อยู่กับเรามาตั้งแต่เกิด ซึ้งหลายคนนิยมที่จะดูกัน แต่หลายคนก็ยังไม่รู้ว่า พื้นฐานของลายมือเศรษฐี เป็นอย่าง ไร เราลองไปอ่านกันเลยครับ

ลายมือที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ ไม่ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวา หรือมีทั้ง 2 ฝ่ามือเลยก็ดี มักจะขึ้นอยู่ในลายมือของ ผู้มีเหตุมีผล ชอบที่จะสอนก็เรียกว่าเป็นเส้นเหลือเชื่อเส้นหนึ่ง ทางพระเขาเรียกว่า เส้นผลบุญและเว รก ร ร ม ที่ทำกันมาตั้งแต่ชาติปางที่แล้วบางที่ยังหมายถึงคนระลึกชาติได้ด้วยค ว า มรู้สึกจึงยังต้องมาทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้คน บางคนบวชพระไม่สึก บางคนทำหน้าที่ครู บางคนไปเป็นหมอรวมทั้งหมอดู เพราะยังหมายถึงซิ กเซนส์ล างสั ง ห รณ์ได้ด้วย บางคนที่เชื่อเ รื่ อ งมีองค์หรือคนทรงเจ้าที่มีองค์ในอยู่ในตนเองตามที่บุคคลนั้นเคารพนับถืออยู่จึงตั้งชื่อตามสิ่งที่ตนเองเคารพบูชาและคนที่มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือ มั กจะแคล้ว คลาดอยู่ตลอด ไม่ค่อยมีศั ต รู เพราะศั ต รูมักจะแ พ้ ภั ย ตนเองหรือศั ต รูกลับมาเป็นมิตรอยู่ตลอด

เขาเรียกว่ามีพระเกตุคุ้มครอง บางท่านมักจะพูดจาตรง ไม่อ้อมค้อม ส่วนใหญ่ลายมือ ที่มีเส้นกากบา ทกลางฝ่ามือจะเชื่อมทำให้ดูเป็นล ายมือที่ข า ด อยู่แล้วครับ แต่มีสติมีปัญญากล้าคิดกล้า ตั ดสินใจ

ในช่วงเวลาที่จะต้องใช้ความร้อน หรือคว ามกล้าหา ญก็ จะใช้เป็น และเวลาที่จะเย็นก็จะเ ย็นโด ยเป็นเหมือน น้ำแข็ง เลย แต่มักจะมีปัญหาเ รื่ อ งค ว า มรั กได้สำหรับบางคนที่มีค ว า มอ่อนไหวในรักมาก จะคล้ายรำค า ญหรือระแวงเ รื่ อ งค ว า มรักได้ง่ายทำให้หลายคนไม่ประสบค ว า มสำเร็จในเ รื่ อ งของค ว า มรักก็มี แต่ไม่ทุกคนไป แต่สำหรับคนที่มองข้ามกลับอยู่ได้และมีค ว า มสุขในเ รื่ อ งค ว า มรัก

ส้นกาก บาทกลางฝ่ามื อคือเส้นสัมผัสที่หก หรือคนช่างสัง เกตถ้าใช้นำ ไปส อนใครหรือเป็นห่วง ใครได้ดี แต่ถ้านำมาใช้กับต นเอง โดยเ รื่ อ งค ว า มรักถ้าไม่ตลกนำหรือหัวเราะนำก็จะกลายเป็นคนหวาดระแวงได้ง่าย เช่น ค ว า มฉลาดนำไปสังเกตค ว า มประพฤติจับผิด แฟนคนรักก็จะชอบจับผิด ทำให้หลายคนอยู่กันไม่ได้ แต่คนที่มีกากบาทกลางฝ่ามือจะมองแล้วนำมาปลง มองข้ามเ รื่ อ งเล็กน้อยของคนรักก็จะไม่หวาดระแวงกลับกลายเป็นเอาใจเก่ง มีค ว า มสุข ดูแลครอบครัวเป็น

จงมองง่าย หรือสังเกตง่าย จากหมอดูบางท่าน ที่ล้มเหลวเ รื่ อ งค ว า มรักอยู่ตลอดทั้ง ที่เป็นคนดังและฉลาดและเป็นที่ปรึกษาให้กับใคร ตลอดเพราะเ กิ ดจากค ว า มฉลาด และช่างสังเกตเกิน จนเ กิ ดเป็นค ว า มกลัวทั้ง ที่รักคู่ครองของตนเองมาก

ซึ้งทั้ งนี้ก็คือ การดูคราวๆของลายมือเศรษฐี ต้องบอกเลยสว่า ค่อนข้างแม่นเอาก า รเลยทีเดียว แต่ก็ต้องบอกว่าเป็นความเ ชื่ อส่วนบุคคล