ต้นไม้มงคล ส่งเสริมให้มีเ งิ นทอ ง

บทความที่น่าสนใจ

เรียกได้ว่าตั้งแต่ ปี 2020 เทรนต้นไม้กำลังนั้นมาแรงมาก ยาวมาจนถึงปีนั้ก็ยังแรงดีไม่มีตก วันนี้เราจึงจะขอนำเสนอ ต้นใบทอ ง ใบเ งิ น ใบน าค ไม้มงคล

เชื่อว่าหลายบ้านคงจะปลูก ต้นใบทอ ง ใบเ งิ น ใบน าค ไว้ประ ดั บ หรือชมใบที่สวยงามม ากกว่าชมด อ ก เพราะปลูกง่าย เพียง หั กกิ่งชำหรือใช้เมล็ ดก็ได้ ต้นไม้หลายชนิดที่เราปลูกเป็นไ ม้ด อกไ ม้ประดั บในบริเวณบ้านหรือสถานที่ต่าง นั้น บางต้นเป็นย า

เช่นเดียวกับต้นไ ม้ที่เรารู้จักว่ามี ส ร ร พ คุ ณ ดีต่อ สุ ข ภ า พ อย่างไร อย่างเช่น ใบทอ ง ใบเ งิ น ใบน าค ที่นำมาฝากนี้มี ส ร ร พ คุ ณ อย่างหนึ่งทีเหมือนใบบั วบ ก เตยหอม ฟ้าทะล ายโจ ร คือ แ ก้ร้อ นในกระห ายน้ำ แก้อ่อนเพลี ย ลดไ ข้ ไข้หวัด ฯ ส่วนใหญ่เราไม่ทราบจึงไม่นำมาใช้ปลูกรดน้ำไว้เฉย

 

ใบเ งิ น แผ่นใบเป็นสีเขียว ที่กลางใบจะมีด่ างสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนจาง แ ท ร กอยู่

 

ใบทอง แผ่นใบเป็นสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อน มีสีเหลืองเข้มแ ท ร กตามขอบใบ

ใบน าค แผ่นใบเป็นสีเขียวแกมน้ำตาลหรือสีเขียวอมม่วง และมีรอยด่ างเป็นสีขาวและสีม่วงที่ไม่เป็นระเบียบ ส่วนขอบใบเป็นสีชมพูเข้ม

ส ร ร พ คุ ณ ของใบเ งิ น ใบทอ ง ใบน าค

1 เกสร ช่ ว ย แ ก้อ า ก า รอ่อนเพลี ย (เกสร)ทุกส่วนของลำต้นใช้รั กษ าอ า ก า รอิดโรย อ่อนกำลัง (ทุกส่วนของลำต้น)

2 ใบมีรสจืดเย็น เป็นย าลดไข้ แก้อ า ก า รร้อ นในกระห ายน้ำ แก้ไข้พิ ษร้อน ถ อนไข้พิ ษ แก้ไข้กำเด า ไข้หวัดน้อย ไข้หวัดใหญ่ ช่ ว ย ดั บ พิ ษปอ ดพิก ๅร ล้อมตั บดั บพิ ษ ( ช่ ว ย ป้องกันการทำล ายของตั บจากสารพิ ษและความร้อ น) แก้กาฬตั บ (ใบ)เกสรมีรสเย็นหวานเล็กน้อย เป็นย าแก้ไ ข้ร้อ น (เกสร)

3 ทุกส่วนของลำต้นใช้ปรุงเป็นย ารั กษ าอ า ก า รไข้ และยังใช้เข้าย ารั กษ าไข้สำหรับเด็กในกรณีที่เป็นไข้หอม (ทุกส่วนของลำต้น)

4 น้ำคั้ นจากใบใช้หยอดหูรั กษ าอ า ก า รป วดหู ขับแม ลงเข้าหู หยอดหูแ ก้คั น (น้ำคั้นจากใบ)

5 ใบนำมาต้มกับน้ำดื่มเป็นย าแก้อ า ก า รป วดท้อง (ใบ)

6 น้ำคั้ นจากใบใช้ปรุงเป็นย าดื่มรั กษ าอ า ก า รท้องผู ก (น้ำคั้ นจากใบ)

7 ใบมี ส ร ร พ คุ ณ แ ก้บิ ดมูกเลือ ด ขับพย าธิ (ใบ) ช่ ว ย แก้ขั ดเบ า มูกเ ลือด พิ ษเ บื่ อเม า และพย าธิ (ทุกส่วนของลำต้น)

8 ใช้เป็นย าขับปัสส าวะ (น้ำคั้นจากใบ)

9 ด อ ก มีรสเฝื่อ นเล็กน้อย ใช้ชงดื่มเป็นย าขับประจำเดือนของสตรี ( ด อ ก )

10 ใบนำมาตำแล้วเอามาใช้เป็นย าทารั กษ าอ า ก า รป วด บ ว ม รั กษ าฝี และใช้ห้ามเลือ ดได้ โดยเฉพาะเมื่อถูกเงี่ ยงปลาตำ (ใบ)

11 น้ำคั้ นจากใบใช้รักษๅโ ร คผิวห นัง แก้ผื่ นคั นได้ (น้ำคั้ นจากใบ)

12 ทุกส่วนของลำต้นใช้ทำเป็นย าเขียวกระทุ้งพิ ษ (ทุกส่วนของลำต้น)

ประโยชน์ของใบเ งิ น ใบทอ ง ใบน าค

1 คนไทยนิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดั บทั่วไป เนื่องจากสีสั นของใบมีความโดดเด่ นและสวยงาม

2 ในด้านคว ามเชื่ อ คนไทยโบร าณเชื่ อว่าหากบ้านใดปลูกต้นใบเ งิ นใบทอ งไว้ประจำบ้านจะ ช่ ว ย ทำให้มีเ งิ นมีทอ ง เสริ มความมั่งคั่ ง ไม่ทำให้ขั ดสน เนื่องจากเป็นไ ม้มงค ลนาม และเพื่อความเป็นสิริมงค ลแก่ผู้อยู่อาศัย ควรปลูกต้นใบเ งิ นใบทอ งไว้ทางทิศตะวันออกหรือทิศใต้

และควรปลูกในวันอังคาร เพราะเชื่ อว่าต้นไม้ที่มีใบสวยงามมีเสน่ ห์ดึ งดู ดใจนั้น ควรปลูกในวันอังคาร เพราะจะยิ่งทำให้เจริ ญงอกงามและเสริ มความเป็นสิริมงค ลให้กับครอบครัว

ถ้าจะให้เป็นมงค ล ม ากยิ่งขึ้นไปอีกก็ให้ปลูกต้นใบเ งิ น ต้นใบทอ ง และต้นใบนาก ไว้บริเวณเดียวกันหรือใกล้เคียงกันก็จะยิ่งดีนัก นอกจากนี้ใบเ งิ น ใบทอ ง ใบนาค ยังจัดอยู่ในสิ่งที่ถือว่าเป็นมงค ล ๘ ประการอีกด้วย หรือเรียกสั้น ว่า มงค ล ๘ (ประกอบไปด้วย ใบเ งิ น ใบทอ ง ใบน าค ใบมะตูม ใบพรหมจรรย์ ผิวมะกรูด ฝักส้มป่อย และหญ้าแพร ก)

3.คนไทยโบร าณจะนำใบเ งิ น ใบทอ ง และใบน าคมาใช้ประกอบพิธีสำคัญทางศาสนาหลายพิธี เพราะเชื่ อว่าเป็นไม้ที่มีความศั กดิ์สิ ทธิ์ เช่น การทำน้ำพุทธม นต์ งานขึ้นบ้านใหม่ พิธีลงเสาเอกเพื่อสร้างบ้าน งานแต่งงาน เป็นต้น

ขอบคุณที่มาข้อมูล newsupdatees.com