สังเกต 8 อาการ โอ มิ ค ร อ น ในไทย แบบไหนเข้าข่ายติดแน่ๆ

บทความที่น่าสนใจ เรื่องเด่น

ขณะนี้สถานการณ์แ พ ร่ ระ บ า ด ข อ  งเชื้อไวรั ส โ ค วิ ด -19 ในประเทศไทยตอนนี้ ตอนนี้เริ่มกลับมาร ะ บ า ด ห นั ก อี ก ค รั้ ง หนึ่งหลังจากช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ประชาชนต่างพากันเดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เชื้อกระจายเป็นวงกว้าง

โดยเฉพาะสายพันธุ์โ อ ไ ม ค ร อ น หรือ โ อ มิ ค ร อ น (Omicron) ที่เริ่มลุกลามอย่างหนักในหลายจังหวัด จนทำให้พาประเทศไทยเข้าสู่การร ะ บ า ด ร ะ ล อกที่ 5 แล้ว

ล่าสุด ได้เผยแพร่มีการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับ 8 อาการเสี่ยงโ อ มิ ค ร อ น ว่า มีอาการน้อย แต่แพร่กระจายเร็ว โดยอาการส่วนใหญ่ของผู้ป่ว ย ติ ด เ ชื้ อส า ยพั นธุ์โ อ มิ ค ร อ น ในไทย จะมีอาการต่างๆ ดังต่อไปนี้

1.ไอแห้ง

2.เจ็บคอ

3.มีไข้

4.ปวดกล้ามเนื้อ

5.มีน้ำมูก

6.ปวดศีรษะ

7.หายใจลำบาก

8.ได้กลิ่นลดลง

ผู้ป่วยติ ดเ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 สายพั นธุ์โ อ มิ ค ร อ น ในไทยมีอาการคล้ายไข้หวัด และอาการน้อยไม่รุ น แ ร ง สำหรับผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่ชุมชนต่างๆ หรือพื้นที่เ  สี่ย ง แม้ได้รับวั คซี นครบแล้วก็ไม่ควรประมาท ควรหมั่นตรวจเช็ก ATK กักตัวอยู่บ้าน หรือ Work from Home สังเกตอาการตัวเอง หากไม่ดีขึ้น ควรรีบไปพบแพทย์

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนสังเกตุอาการของตนเอง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอ ง โ ค-วิ-ด