ม 32 ลาไม่สบาย ไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

ทั่วไป

เป็นอีกหนึ่งข่าวสารดีๆ สำหรับลูกจ้างควรรู้ไว้ สำหรับวันลาต่างๆ วันนี้เราจะมาแบ่งปันการลา สำหรับใครที่ไม่สบาย เ พจเฟซบุ๊ก กฎหมายแรงงาน ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความว่าด้วยเรื่อง พรบ คุ้มครองแรงงานฯ ม 32 ตีความได้ว่า ลา ป่ ว ย ไม่ถึง 3 วัน ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ โดยได้ระบุข้อความไว้ว่า ลาไม่สบาย ไม่ถึง 3 วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์ ถ้าตั้งแต่ 3 วัน นายจ้างอาจให้แสดงใบรับรองแพทย์ได้

ดังนั้น การลาตั้งแต่สามวันจึง ต้องมี ใบรับรองแพทย์ เพราะถ้านายจ้างให้แสดงใบรับรองแพทย์ แล้วไม่มี หรือไม่อาจชี้แจงได้ว่าทำไมไม่มี อาจเป็นเหตุให้นายจ้างอ้างว่าไม่ได้ไม่สบายจริง และเลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาทำงานสามวันได้ ด้วยเหตุที่กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ เรียบร้อยฯ เช่นนี้ นายจ้างจะออกกฎระเบียบให้ขัด หรือแย้งกับที่กฎหมายเขียนไว้ โดยเขียนว่าไม่สบายลา 1 ถึง 2 วันต้องมีใบรับรองแพทย์ย่อมเป็นโมฆะ เพราะเป็นการ ต้องห้ามชัดแจ้ง โดยผลของกฎหมาย(ม๓๒)

โพสต์ดังกล่าว

ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ก็ได้

ลา 3 วันไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์ ก็ได้

ลาไม่สบายไม่ถึง3 วัน (คือลา 1 หรือ 2 วัน) ห้ามเรียกใบรับรองแพทย์

ขอบคุณ กฏหมายแรงงาน